Deelnamevoorwaarden inclusief het privacybeleid van de waterdrop® Hallo Nederland-campagne
("Voorwaarden voor deelname")

II. Organisatie en periode  

De Hallo Nederland!-promotiecampagne van waterdrop® (hierna "de promotiecampagne") wordt georganiseerd door waterdrop® Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14, 1060 Wenen, ('waterdrop®' of de 'organisator') in de periode vanaf 1.9.2020 (13.00 uur) - 15.10.2020 (23.00 uur).

II. Geschiktheid en procedure

In Nederland woonachtige personen vanaf 18 jaar komen in aanmerking voor deelname. Medewerkers en leidinggevenden van de organisatie en zijn licentiehouders, reclame, promotie, productiebureaus of leveranciers die de promotie organiseren, komen niet in aanmerking voor deelname. 

De organisatie behoudt zich het recht voor om het door de deelnemer opgegeven e-mailadres op elk moment te bevestigen en naar eigen goeddunken om bewijs van leeftijd te vragen. Inschrijvingen met een ongeldig e-mailadres of foutieve informatie over de leeftijd of woonplaats van de deelnemer komen niet in aanmerking. 

III. Procedure van de promotiecampagne en prijzen 

Deelname aan de promotiecampagne is online mogelijk op de site hallo.waterdrop.nl. Hier kan de deelnemer online deelnemen door het verstrekken van persoonlijke gegevens (e-mailadres, in geval van winnen ook: voornaam, achternaam en postadres voor het verzenden van de prijs).

De criteria voor de promotiecampagne zijn als volgt: na het verstrekken van hun e-mailadres krijgen deelnemers toegang tot een persoonlijke link die kan worden doorgestuurd naar andere gebruikers. Deelnemers kunnen verwijzingen behalen om hun positie in de promotiecampagne te verbeteren. De deelnemers worden gerangschikt op basis van het aantal succesvolle bevestigde verwijzingen. De online tool stelt automatisch vast of de geadresseerde de link op dezelfde manier heeft geopend en ook zijn of haar e-mailadres op hallo.waterdrop.nl heeft geregistreerd. De persoon die is uitgenodigd, moet ook de e-mail van de organisatie en de daarin vermelde deelnamevoorwaarden bevestigen om op het account van de deelnemer te verschijnen. Als dit het geval is, ontvangt de oorspronkelijke afzender een verwijzing in zijn account. De verdeling van de prijzen is als volgt:  

RangschikkingPrijsWaarde 
Discovery Set (inclusief 12 waterdrops)  € 9,90 (set) 
1-100Onze top 1-100 deelnemers zullen een van de 100 waterdrop® Family Sets ontvangen (inclusief 1 Steel Bottle, 1 Glass bottle, 72 microdrinks.) onder voorbehoud dat zij 3 succesvolle  doorverwijzingen hebben behaald.
€ 24,90 (glazen drinkfles) € 29,90 (stalen drinkfles) + € 41,94 (72 microdrinks) + € 3,90 (levering)
101-250Onze top 101-250 deelnemers zullen een van de 150 waterdrop® Glass Bottle Sets Medium (inclusief 1 Glass Bottle, 48 microdrinks.) onder voorbehoud dat zij 3 succesvolle  doorverwijzingen hebben behaald.
€ 24,90 (drinkfles) + € 27,96 (48 microdrinks) + € 3,90 (levering)
251-500Onze top 251-500 deelnemers zullen een van de 250 waterdrop® Glass Bottle en Discovery Set ontvangen (inclusief Glass Bottle en 12 microdrinks) onder voorbehoud dat zij 3 succesvolle  doorverwijzingen hebben behaald.
€ 24,90 (drinkfles) + € 9,90 (12 microdrinks) + € 3,90 (levering)

Aan het einde van de actie wordt de uiteindelijke rang in de Hallo Nederland-campagne gebruikt om te bepalen wie een van onze prijzen gaat winnen (de rang wordt bepaald door het aantal verwijzingen van de deelnemer en door de volgorde van aanmelding. Voorbeeld: als deelnemers hetzelfde aantal verwijzingen hebben, zal een eerdere aanmelding voor de campagne ze een hoger rang geven). Deelnemers moeten ten minste 3 succesvolle verwijzingen behalen om in aanmerking te komen voor het winnen van een van de bovenstaande sets. Er is slechts één prijs per deelnemer mogelijk - meerdere inschrijvingen zijn niet mogelijk. Er is slechts één registratie per IP-adres mogelijk, tenzij de organisatie naar eigen discretie beslist om het betreffende IP-adres voor meerdere gebruikers vrij te geven.

De promotiecampagne en de selectie van prijzen worden uitgevoerd naar discretie van de organisatie. De beslissingen van de organisatie over alle aspecten van de promotie zijn definitief.

De organisatie behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment stop te zetten. In dit geval is er geen wettelijke aanspraak op een prijs.

Alle e-mailadressen van deelnemers worden na afloop van de actie gecontroleerd op juistheid en authenticiteit. De organisatie behoudt zich het recht voor om de prijs te weigeren als een of meer punten van deze deelnamevoorwaarden worden geschonden.

Na afloop van de actie worden deelnemers tijdig via e-mail op de hoogte gesteld van hun prijs en ontvangen ze een couponcode voor hun betreffende prijs, die ze kunnen verzilveren in de online shop van de organisatie op de website www.waterdrop.nl. De deelnemers bevestigen hun prijs door hun adres in de online shop in te voeren. Alle prijzen worden verzonden naar de postadressen die door de deelnemers zijn opgegeven.

Voor zover wettelijk toegestaan, worden alle prijzen toegekend zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet (in het bijzonder geen impliciete garantie van toereikende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel). De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor alle federale, staats- of lokale belastingen / heffingen, inclusief omzetbelastingen, die van toepassing kunnen zijn op de ontvangst of het gebruik van prijzen.

Er is geen mogelijkheid om de respectievelijke prijzen in te wisselen voor geld. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden gerestitueerd. De afbeeldingen van de prijzen zijn voorbeeldafbeeldingen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke prijs.

IV. Aansprakelijkheid

Volgens de toepasselijke wetgeving is de organisatie alleen aansprakelijk:

a) voor schade als gevolg van letsel aan leven en/of gezondheid;
b) bij opzet en grove schuld als de deelnemer ondernemer is - aansprakelijkheid voor grove of lichte nalatigheid jegens ondernemers wordt alleen aanvaard indien de schade atypisch of geheel onvoorzienbaar is; c) in geval van opzet en grove schuld indien de deelnemer een consument is in de zin van de toepasselijke Wet consumentenbescherming - aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid jegens consumenten is alleen van toepassing als de schade atypisch of volledig onvoorzienbaar is; en/of
d) (indien van toepassing) bij overtreding door de organisatie van de wettelijke bepalingen omtrent productaansprakelijkheid.

De organisator sluit alle aansprakelijkheid jegens een zakelijke entiteit uit voor gederfde inkomsten, winstderving, verlies van goodwill, verlies van gegevens, verlies van zakelijke kansen (zowel direct als indirect) en enige indirecte of gevolgschade of schade geleden door de deelnemer in verband met zijn/haar deelname aan de Promotie. De organisatie is niet aansprakelijk in geval van overmacht of voor enige schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht van gegevens, storingen in technische apparatuur en diensten, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, virussen of enige andere schade, die kan voorkomen in verband met deelname aan de actie.

V. Privacybeleid

Door deel te nemen aan de actie, gaan alle deelnemers ermee akkoord dat hun persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres) kunnen worden verwerkt en gebruikt voor het uitvoeren van de actie en het verzenden van informatie over de producten van de organisatie.

Alle persoonlijke gegevens die door de deelnemer worden verstrekt, worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt binnen de reikwijdte van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alleen voor doeleinden die voortvloeien uit de wet of waarvoor de deelnemer uitdrukkelijk zijn/haar toestemming heeft gegeven. De deelnemer gaat ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan KickoffLabs LLC., De dienstverlener die door de organisatie is aangesteld voor het uitvoeren van de actie.

Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer ermee akkoord dat de organisatie de deelnemer informatie over de producten van de organisatie naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres mag sturen. We gebruiken de verstrekte gegevens voor informatie en advies over onze producten. Dit omvat het versturen van aanbiedingen, productnieuws en uitnodigingen per e-mail.

De deelnemer kan zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@waterdrop.com. De intrekking resulteert in het gelijktijdig afzien van verdere deelname aan de actie.

De deelnemer heeft het recht om op elk moment de correctie, actualisering en/of gedeeltelijke of volledige verwijdering van zijn of haar persoonlijke gegevens te vragen per e-mail aan info@waterdrop.com. De organisatie zorgt ervoor dat de gegevens op verzoek onmiddellijk worden verwijderd, tenzij het gebruik van de gegevens noodzakelijk is om de actie uit te voeren of anderszins wettelijk verplicht is.

De deelnemer heeft ook het recht om te allen tijde informatie in te winnen over de persoonsgegevens waarover de organisatie beschikt.

VI. Slotbepalingen

Het recht van de Republiek Oostenrijk is van toepassing. Mocht een van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden onaangetast. waterdrop® kan de promotie op elk moment wijzigen, opschorten of beëindigen, voor zover dit nodig is vanwege omstandigheden buiten zijn controle of om een goede uitvoering van de promotie te garanderen. Er is geen recht op beroep.

Om organisatorische redenen kan er niet over de actie worden gecorrespondeerd.

Door in te schrijven gaat de deelnemer akkoord met deze deelnamevoorwaarden. De organisatie behoudt zich het recht voor om deze deelnamevoorwaarden op elk moment aan te passen, te wijzigen of te vervangen door nieuwe voorwaarden.  

Dank je wel voor je interesse in waterdrop®!