GEBRUIKSVOORWAARDEN 

van waterdrop® Microdrink GmbH


Voor het laatst bijgewerkt op: 12/2023


Algemene voorwaarden

waterdrop® Microdrink GmbH is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in Wenen, ingeschreven in het handelsregister van de Weense handelsrechtbank onder registernummer 449685b (‘waterdrop®’) en beheert met de website https://www.waterdrop.nl/ een onlineshop.


Gebruik van de internetsites https://www.waterdrop.nl/ en https://unternehmen.waterdrop.com (hierna ‘website’ genoemd) is uitsluitend toegestaan op basis van deze voorwaarden. Deze algemene gebruiksvoorwaarden kunnen in afzonderlijke gevallen door verdere voorwaarden, bijvoorbeeld voor de aanschaf van producten en/of diensten, aangevuld, aangepast of vervangen worden.


De mannelijke vorm die hier wordt gebruikt, omvat natuurlijk ook de vrouwelijke vorm. Vanwege de leesbaarheid worden niet beide vormen gebruikt, maar de gebruikte vorm moet opgevat worden als geslachtsneutraal en vrij van waardeoordelen.


Links
De website bevat doorverwijzingen naar internetsites van derden (zogenaamde ‘links’). Door gebruik te maken van een link begeeft de gebruiker zich naar de website van een derde partij. waterdrop® heeft geen enkele invloed op de vormgeving resp. wijziging van de gelinkte websites en op de daarop aangeboden inhoud en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid, wettigheid en actualiteit van de inhoud van dergelijke websites van derden.

waterdrop® distantieert zich uitdrukkelijk van alle onwettige inhoud op dergelijke websites en zal onmiddellijk actie ondernemen om de link te verwijderen, zodra het zich bewust wordt van welke onwettige activiteit of informatie dan ook en zodra het zich bewust wordt van feiten of omstandigheden waaruit onwettige activiteit of informatie blijkt.


Auteursrecht
De inhoud van de website, inclusief het ontwerp ervan als geheel, alle teksten, grafieken, logo's, computerprogramma's en ander ter beschikking gesteld werk zijn eigendom van waterdrop® of van de met waterdrop® verbonden ondernemingen en worden auteursrechtelijk beschermd.


Het downloaden, printen en opslaan van bestanden van deze website is alleen toegestaan voor privégebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechtmeldingen of andere vermeldingen over intellectueel eigendom in de informatie of andere materialen die u downloadt, opslaat en reproduceert.


Voor elk ander gebruik, in het bijzonder voor het maken van een hyperlink of voor de framing op of naar gedeelten van deze website is eerst schriftelijke toestemming nodig van waterdrop®. Elke andere manier van vermenigvuldiging, verspreiding, terbeschikkingstelling, opslag, openbaar toegankelijk maken, bewerking en elke andere bestaande of toekomstige, aan de auteur voorbehouden gebruiks- en exploitatiehandeling is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende.

De gebruiker verwerft geen enkel recht op de inhoud. Het overtreden van deze bepaling kan vooral gevolgen hebben op het gebied van merkenrecht, auteursrecht en mededingingsrecht.


Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle door waterdrop® op de website aangeboden informatie is zorgvuldig geselecteerd en wordt betrouwbaar geacht. Desondanks kan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit geen aansprakelijkheid (behalve bij opzet en grove nalatigheid) worden aanvaard.

waterdrop® is niet aansprakelijk (behalve bij opzet en grove nalatigheid) voor schade die ontstaat door het gebruik van de website of aangeboden informatie resp. diensten, of voor storingen van het online-systeem, in het bijzonder voor onjuiste gegevensoverdracht en voor het tijdelijk of langdurig niet-toegankelijk zijn. waterdrop® aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor meningen van derden (in het bijzonder van gebruikers) die op de website staan.

Het downloaden en streamen van aangeboden content en bestanden gebeurt op eigen risico. In het bijzonder voor schade die uit een dergelijke handeling resulteert, is waterdrop® niet aansprakelijk.


Content van gebruikers
Gebruikers zijn geheel en al verantwoordelijk voor eigen content, in het bijzonder voor commentaren en beoordelingen die ze op de website beschikbaar stellen en voor de gevolgen daarvan.

Gebruikers zijn er verantwoordelijk voor dat de content die ze beschikbaar stellen geen inbreuk maakt op de rechten van derden (bijv. patenten, merken, auteursrechten, persoonlijke rechten, naamrechten, enz.) of het toepasselijke recht schenden.

In het bijzonder moet content die racistisch, grof beledigend, pornografisch of seksueel, schadelijk voor minderjarigen, extremistisch, geweld verheerlijkend of bagatelliserend, voor een terroristische of extremistische politieke vereniging wervend, tot een strafbaar feit aanzettend, lasterlijk, beledigend of ongeschikt voor minderjarigen is of anderszins strafbare content bevat achterwege gelaten worden.

In geval van een overtreding behouden wij ons het recht voor de content van de gebruiker tijdelijk of permanent te blokkeren en/of permanent te verwijderen.


Gebruikers kunnen kosteloos en zonder opgaaf van reden op elk gewenst moment opdracht geven tot het wissen van eigen content per e-mail aan privacy@waterdrop.com.


Gegevensbescherming
Gegevensbescherming is van groot belang voor waterdrop®. Voor meer informatie, zie https://www.waterdrop.nl/pages/privacy-cookie-beleid.


Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te actualiseren. Door onze website verder te gebruiken, geeft u aan dat u met de wijzigingen akkoord gaat.