Voorwaarden

Artikel 1. Partijen bij deze overeenkomst 

Het bedrijf waterdrop® microdrink GmbH, geregistreerd in het Handels- en Bedrijvenregister van Wenen onder het nummer FN 449685b, met maatschappelijke zetel te Laimgrubengasse 14, 1060 Wenen, Oostenrijk en met het BTW-nummer ATU70582489.

Hierna enerzijds de ‘verkoper’ genoemd
Elke natuurlijke persoon of bedrijf dat een aankoop wil doen op de website van de verkoper. Hierna anderzijds de ‘koper’ genoemd. Het is als volgt afgesproken:

Artikel 2. Object 

De activiteiten van de verkoper omvatten de productie en online verkoop van ‘microdranken’ en bijbehorende accessoires en producten (hierna het ‘product’ genoemd) die een geweldig alternatief bieden voor traditionele gearomatiseerde dranken.
De koper en de verkoper komen overeen dat hun relatie, evenals de toegang tot en het gebruik van de https://it.waterdrop.com/ website (hierna de "site" genoemd), uitsluitend wordt beheerst door:

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de “voorwaarden”), met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Om twijfel te voorkomen, prevaleren deze voorwaarden, waar van toepassing, boven elke andere versie van deze voorwaarden, documenten of andere voorwaarden; het privacy- en cookiebeleid; de juridische informatie; en alle toepasselijke wet- en/of regelgeving. De algemene verkoopvoorwaarden, het privacy beleid en de juridische kennisgevingen van de site worden aan kopers ter beschikking gesteld op de site van de verkoper, waar ze rechtstreeks toegankelijk zijn.

Het privacy- en cookiebeleid en de juridische kennisgevingen vormen een integraal onderdeel van deze algemene verkoopvoorwaarden.
De aankoop van een product op de site van de verkoper impliceert de onvoorwaardelijke kennis van en acceptatie van deze voorwaarden door de koper.
De koper verbindt zich ertoe om de site niet te gebruiken op een manier waarvoor deze niet bedoeld is en om niets te doen of nalaten te doen dat de site of de verkoop van de producten online verstoort.

De verkoper kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. In geval van wijziging zijn de toepasselijke voorwaarden die welke van kracht zijn op de datum van de bestelling die door de koper is geplaatst, waarvan op verzoek een gedateerd exemplaar aan de koper kan worden verstrekt.
Het feit dat de verkoper geen aanspraak maakt op de toepassing van een clausule van de voorwaarden of de niet-uitvoering ervan, hetzij permanent of tijdelijk, accepteert, zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door de verkoper van zijn rechten die voortvloeien uit die clausule.

De voorwaarden zijn bijgewerkt op 1 juli 2020. Deze editie heeft voorrang op alle andere versies van de eerder bestaande algemene voorwaarden.

Artikel 3. Definities 

Product: verwijst naar de producten die op de site te koop zijn, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De foto's kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen.
B2B-koper verwijst naar een koper die een bedrijf is.

Levering: verwijst naar het proces van het verzenden/overdragen aan de Koper van het fysieke bezit of de controle over het Product.

Site: verwijst naar de infrastructuur die door de verkoper is ontwikkeld in computerformaten die op internet kunnen worden gebruikt, met inbegrip van verschillende soorten gegevens, en in het bijzonder teksten, geluiden, statische of geanimeerde afbeeldingen, video's, databases, bedoeld om door de koper te worden geraadpleegd om meer te weten over de producten en diensten en indien relevant om een aankoop te doen. De site is beschikbaar op het volgende URL-adres: https://eu.waterdrop.com/.

Internet: verwijst naar verschillende netwerken van servers die zich op verschillende locaties over de hele wereld bevinden, met elkaar zijn verbonden via communicatienetwerken en communiceren met behulp van een specifiek protocol dat bekend staat als TCP/IP. 

Artikel 4. Prijs 

De prijzen van de producten die te koop worden aangeboden op de site zijn aangegeven in euro (€) inclusief alle belastingen (btw en andere belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling), tenzij anders aangegeven. Voor alle duidelijkheid: de prijzen op de site zijn exclusief verwerkings- en bezorgkosten van de producten.
Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro (€).

Elke wijziging in het toepasselijke btw-tarief of de wisselkoers kan worden weerspiegeld in de prijzen van de producten. Zo, als een of meer belastingen of bijdragen worden ingesteld of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze verandering worden weerspiegeld in de verkoopprijs van de producten op de site.

In het geval dat bestellingen worden verzonden naar een land buiten Duitsland, wordt de koper beschouwd als een importeur van het product, en worden er waarschijnlijk douanerechten of lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen aan hem in rekening gebracht. Deze rechten of belastingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper, zowel wat betreft aangiften als betalingen aan de bevoegde autoriteiten en organisaties.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten die op de site worden verkocht op elk moment te wijzigen. De verkoper factureert de koper voor het product op basis van de prijs die van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt bevestigd en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product.

De verkoper verbindt zich ertoe om regelmatig te controleren of alle prijzen op de site correct zijn, maar kan niet garanderen dat ze absoluut foutloos zijn. Mocht er een fout optreden in de prijs van een product, dan zal de verkoper de koper de gelegenheid geven om de aankoop van het product tegen de juiste prijs te herbevestigen of om de bestelling te annuleren. In het geval dat de verkoper geen contact kan opnemen met de koper, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.

Artikel 5. Bestelling 

De koper heeft de mogelijkheid om op de site te bladeren en producten te bestellen die op de site te koop worden aangeboden, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Wanneer een bestelling wordt geplaatst, wordt de contractuele informatie door de verkoper in het Engels gepresenteerd en door de koper bevestigd wanneer de bestelling wordt gevalideerd. De koper die een product wil kopen door een bestelling op de site te plaatsen, moet een identificatieformulier invullen waarop hij de volgende informatie moet verstrekken; 

 • E-mailadres: 
 • Voornaam en achternaam: 
 • Postadres:
 • Telefoon Nummer:
 • Betalingsinformatie:

Alle persoonlijke gegevens die tijdens de bestelling worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15.

De koper met een klantaccount (zie Artikel 14) die een product wil bestellen is vrijgesteld van het invullen van het identificatieformulier (exclusief betalingsinformatie) en kan daarom ook snel bestellen.

Artikel 6. Geldigheid en validering 

Door een bestelling op de site te plaatsen, accepteert de koper deze voorwaarden volledig, zonder uitzondering of voorbehoud. Een samenvatting van het bestelde product wordt door de verkoper aan de koper meegedeeld nadat de bestelling is geplaatst op het e-mailadres dat is vermeld op het identificatieformulier van de koper.

 • De samenvatting van de productbestelling bevat de volgende informatie: 
 • Een overzicht van de bestelde producten: 
 • De totale prijs voor de bestelde producten: 
 • De datum en het tijdstip van de bestelling: 
 • De datum of periode waartegen de verkoper zich ertoe verbindt de producten te leveren: 
 • De bezorgkosten voor de levering van de Producten: 
 • De door de Koper gekozen betalingswijze:  

En de herroepingstermijn voor de koper en de manier om dit recht uit te oefenen.
De koper zal de inhoud van de samenvatting onmiddellijk controleren en de verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele fouten.

Artikel 7. Betaling 

Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. De betaling wordt altijd aan Klarna gedaan: Factuur: De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de datum van verzending van de goederen.

Aankoop op afbetaling: Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop betalen in vaste of flexibele maandelijkse termijnen volgens de voorwaarden die worden aangegeven bij het afrekenen. De termijnbetaling is verschuldigd aan het einde van elke maand nadat Klarna u een maandelijkse factuur heeft gestuurd. Voor meer informatie over aankopen op afbetaling, inclusief de algemene voorwaarden en de standaard Europese consumentenkredietinformatie voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, klik hier.

Het gebruik van de betaalmethoden factuur en huurkoop vereist een positieve kredietwaardigheidscontrole. In dit verband zullen we uw gegevens aan Klarna doorgeven voor adres- en kredietbeoordeling tijdens de start van de aankoop en de verwerking van het koopcontract. Begrijp alstublieft dat we u alleen die betaalmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan op basis van de resultaten van de kredietcontrole. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vind je hier. Klarna behandelt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna.

Artikel 8. Beschikbaarheid 

De producten worden door de verkoper op de site aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en hun eventuele houdbaarheid. Voor producten die niet op voorraad zijn, zijn aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid.
In geval van onbeschikbaarheid van een product nadat de bestelling is geplaatst en geaccepteerd, zal de verkoper de koper zo snel als redelijkerwijs mogelijk per email informeren. De koper kan de bestelling dan annuleren. 

Artikel 9. Overdracht van eigendom 

De producten blijven het exclusieve eigendom van de verkoper totdat de volledige betaling van de prijs door de verkoper is ontvangen.
De eigendomsoverdracht van het bestelde product vindt plaats op het moment van de fysieke overdracht van het product aan de koper, het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over van de Verkoper naar de Koper bij verzending van de producten door de verkoper.

Artikel 10. Levering 

De levering vindt plaats op het adres zoals vermeld in het bestelformulier van de koper.
De levertijden die op de site worden vermeld, zijn gemiddelde tijden. De verkoper stelt alles in het werk om deze termijnen te respecteren.
De levertijd van de bestelling kan variëren afhankelijk van de door de koper gekozen leveringsmethode. De producten worden door de verkoper verzonden naar het afleveradres dat de koper tijdens het bestelproces heeft opgegeven.
In het geval van een vertraging in de Levering, zal een e-mail naar de Koper worden gestuurd om hem op de hoogte te stellen van deze vertraging en de mogelijke gevolgen voor de aangegeven levertijd.
Levering is gratis binnen het Verenigd Koninkrijk voor alle bestellingen van meer dan £60.
Na betaling van een bestelling wordt een trackingnummer voor de bestelling naar de koper gestuurd naar het opgegeven e-mailadres.

De verkoper is niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de koper voor levering.
Op het moment van Productlevering is de Koper verplicht om te controleren of:

 • - het aantal afgeleverde pakketten komt overeen met de gegevens in het vervoersdocument en de factuur; en 
 • - de verpakking intact, onbeschadigd, niet nat of op enigerlei wijze is veranderd, ook wat betreft de materialen die zijn gebruikt om de verpakking te sluiten. 

De koper dient eventuele schade aan de verpakking en/of de producten of een fout in het aantal colli of het niet voldoen aan de informatie in het transportdocument onmiddellijk te melden door middel van een schriftelijke controlereserve op de aflever bon. Na ondertekening van de Levering. Ontvangst, kan de koper geen betwisting ter sprake brengen over het uiterlijk van de leveringsverpakking. 

Artikel 11. Ontbinding 

De bestelling van producten kan door de Koper worden herroepen in geval van: 

 • levering van een product dat niet voldoet aan de genoemde kenmerken van het product; 

een prijsverhoging die niet gerechtvaardigd is door een technische wijziging van het product opgelegd door de overheid; of levering vindt plaats na de uiterste datum vermeld op het bestelformulier of, bij gebreke van een dergelijke termijn, na dertig dagen na aanvaarding van de bestelling door de verkoper. De bestelling van producten kan door de verkoper worden herroepen in geval van: 

 • weigering van de Koper om de levering af te nemen; of 
 • niet-betaling van de prijs op het moment van validatie van de bestelling. 

Artikel 12. Herroeping 

De koper heeft een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling om het product zonder boete aan de verkoper te retourneren voor omruiling of terugbetaling, met uitzondering van de retourkosten, die voor rekening van de koper zijn.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper de verkoper binnen veertien (14) dagen na de datum van levering per e-mail of per post informeren dat hij dit recht wil uitoefenen. De koper kan het volgende herroepingsformulier gebruiken, maar het gebruik ervan door de koper is niet verplicht.

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan het volgende formulier in en stuur het naar waterdrop® Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14, 1060 Wenen, e-mail: info@waterdrop.com)

Naar waterdrop® Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14, 1060 Wenen, e-mail: info@waterdrop.com

Ik verklaar hierbij dat ik me terugtrek uit het verkoopcontract van de volgende goederen

Besteld op (*)

Naam consument (en)

Adres van consument (en)

Datum
_____________________
(*) Verwijder wat niet past

Elke retourzending moet van tevoren worden gemeld aan de klantenservice van de verkoper:

per e-mail: info@waterdrop.com
of telefonisch: 0800031 80 29
Retourzendingen dienen te geschieden in hun originele en complete staat (verpakking, accessoires, instructies) en dienen de originele aankoopfactuur te bevatten. Retourzendingen moeten zo snel mogelijk worden gedaan en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van het besluit van de koper om de overeenkomst te herroepen.
Retourzendingen worden gedaan naar het volgende adres:

Waterdrop Microdrink GmbH
Heuriedweg 20
DE-88131 Lindau 

Eventuele schade aan het product tijdens het retourneren is de verantwoordelijkheid van de koper en kan, naar eigen goeddunken van de verkoper, van dien aard zijn dat het herroepingsrecht van de koper ongeldig wordt.
In het geval van een retourzending die voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, zal de verkoper de koper de bedragen die voor het product zijn betaald, inclusief bezorgkosten, terugbetalen na ontvangst van de geretourneerde producten.
De terugbetaling zal plaatsvinden met gebruikmaking van dezelfde betaalmethode die de koper bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de koper uitdrukkelijk instemt met een andere betaalmethode. Verkoper is niet verplicht de meerkosten terug te betalen indien Koper uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere Bezorgmethode dan de door Verkoper aangeboden standaard Bezorgmethode.
Het herroepingsrecht dat wordt verleend in geval van verkoop op afstand, is mogelijk niet van toepassing op met name de volgende overeenkomsten:

levering van goederen die waarschijnlijk snel verslechteren of vervallen; of
levering van goederen die na levering door de koper zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd.
In het geval van een productruil, is de verzending van het product van de koper naar de verkoper en de terugzending van het nieuwe product voor eigen rekening van de koper.
Niettegenstaande het bovenstaande, in het geval van een B2B-koper, mag hij zijn bestelling niet intrekken nadat de orderbevestiging is verzonden als zijn bestelling is gepersonaliseerd (d.w.z. omvat bijvoorbeeld niet-standaardproducten of gravures). 

Artikel 13. Garanties 

Alle producten die op de site kunnen worden besteld, genieten de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken.
De producten moeten door de koper worden geretourneerd in de staat waarin hij ze heeft ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies, enz.), evenals met de factuur die de betaling rechtvaardigt. Bezorgkosten worden door de verkoper aan de koper terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief en de kosten voor retourzending worden door de verkoper aan de koper terugbetaald op vertoon van bewijsstukken.
De bepalingen van dit artikel beletten de Koper niet om gebruik te maken van het herroepingsrecht van Artikel 12.
De verkoper garandeert dat er geen verborgen gebreken in de producten zitten die het product ongeschikt maken voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld waren.
Elke actie van de koper tegen de verkoper die voortvloeit uit verborgen gebreken, moet binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingediend.
De verkoper garandeert dat de goederen in overeenstemming zijn met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering.

Artikel 14. Klantaccount 

De Koper kan een klantaccount aanmaken dat hem toegang geeft tot vele voordelen, waaronder: (i) sneller bestellen; en (ii) verschillende adressen registreren.

Om een klantenaccount aan te maken, moet de koper de volgende informatie verstrekken:

 • voornaam en achternaam; 
 • email adres;  
 • en een wachtwoord. 

De koper heeft de mogelijkheid om een account aan te maken met zijn Facebook of Googleaccount. De koper met een klantenaccount moet inloggen om producten op de Site te bestellen. Bovendien wordt, in overeenstemming met artikel 15 en het privacy beleid van de verkoper, automatisch een klantaccount aangemaakt voor elke koper die producten bestelt en nog geen klantaccount heeft. Dit klantaccount is dan essentieel voor alle toekomstige productbestellingen.
Als de rekening ontoegankelijk wordt voor de rekeninghouder, kan de rekeninghouder dit melden aan de diensten van de verkoper door contact op te nemen met de klantenservice.

Artikel 15. waterdrop® CLUB

Verwijs vrienden door: Het aantal doorverwijzingen is beperkt tot 5 verwijzingen per maand (stel je vrienden in staat om €10 te besparen. Alleen geldig voor nieuwe klanten en bij bestellingen van meer dan €35), eventuele punten voor verdere doorverwijzingen vervallen. Onder geen enkele omstandigheden mogen de individuele codes en links worden verspreid op platforms van derden. Waterdrop® behoudt zich het recht voor om klantaccounts die deze regel overtreden uit te schakelen, evenals eventuele punten en openstaande bestellingen. 

Opgebouwde punten vervallen als er gedurende een jaar (12 maanden) geen nieuwe bestelling via het desbetreffende account wordt geplaatst.

Artikel 16. Persoonsgegevens 

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, kunnen de persoonlijke gegevens van de koper worden verwerkt door de verkoper.
De verwerking van bepaalde persoonsgegevens van de koper is verplicht om: (i) de bestellingen van de producten die door de koper zijn geplaatst te verwerken; (ii) een klantenaccount aanmaken; en (iii) zich abonneren op de nieuwsbrief.

Voor meer informatie over de verwerking van de persoonlijke gegevens van de koper, wordt de koper uitgenodigd om het Privacy en Cookiebeleid van de verkoper te raadplegen, dat een integraal onderdeel vormt van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 17. Cookies 

Bij het surfen op de site wordt de koper gevraagd om toestemming voor het gebruik van permanente en niet-permanente cookies door de verkoper.
Voor meer informatie over cookies wordt de koper uitgenodigd om het privacy en cookiebeleid van de verkoper te raadplegen, dat een integraal onderdeel vormt van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 18. Intellectuele Eigendom 

Alle elementen van de site, visueel of audio, inclusief software, alle intellectuele eigendomsrechten zoals handelsmerken, servicemerken, vormmerken, auteursrechten, patenten en handelsnamen op de site, het product of enig materiaal op de site of van de verkoper is en blijft het exclusieve eigendom van verkoper.

Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en elk van de elementen die voor deze site zijn gemaakt het exclusieve eigendom van de verkoper. De verkoper verleent de koper geen andere licentie of enig recht dan het recht om door de site te bladeren en bestellingen voor producten te plaatsen.

De reproductie van een pagina of inhoud van de site door de koper of een derde is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. De reproductie van een pagina, inhoud of documenten die op de site zijn gepubliceerd, is alleen toegestaan voor het exclusieve doel van informatie voor persoonlijk en privégebruik, elke reproductie en het gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden door de verkoper.

Het is voor een Koper verboden om handelsmerken, afbeeldingen, merknamen of andere intellectuele eigendomsrechten van de Verkoper voor welke doeleinden dan ook te gebruiken. Het is verboden om een afgeleid werk te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te maken, het ontwerp of de assemblage om te keren of op enige andere manier te proberen de broncode te vinden (behalve zoals bepaald door de wet), te verkopen, toe te wijzen, in sub-licentie te geven of op enigerlei wijze over te dragen. Rechten met betrekking tot de site.

Het is verboden om de site te wijzigen of gewijzigde versies van de site te gebruiken en in het bijzonder (zonder dat deze lijst volledig is) om ongeautoriseerde toegang tot de site te verkrijgen en om toegang te krijgen tot de site op een andere manier dan via de interface die aan de koper wordt verstrekt. Voor dit doel door de verkoper.

De koper die een persoonlijke website heeft en die voor persoonlijk gebruik een link rechtstreeks naar de site op zijn website wil plaatsen, moet vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de verkoper, die het recht heeft om deze zonder specifieke reden te weigeren.
Alle ongeautoriseerde links naar de site, overeenkomstig clausule 17.7, moeten op verzoek van de verkoper onmiddellijk worden verwijderd.

Artikel 19. Vertrouwelijkheid 

The Site and any De site en alle software die in verband daarmee wordt gebruikt, kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten of enige andere wet.
used in connection with it may contain confidential information protected by applicable intellectual property rights or any other law.

Artikel 20. Aansprakelijkheid 

De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van niet-naleving van de wetgeving van een derde land waarnaar het Product wordt verzonden. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de lokale autoriteiten te raadplegen over de mogelijkheid om de bestelde producten te importeren of te gebruiken.
De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van misbruik van het product door de koper of een derde partij. De partijen komen overeen dat de totale aansprakelijkheid van de verkoper de prijs is die de koper voor de bestelling heeft betaald.

De nutritionele samenstelling van elk product wordt duidelijk weergegeven op de site, evenals bij elke bestelling en op de producten, de verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele intoleranties of allergieën van de koper.

De verkoper is niet aansprakelijk voor enig ongemak of enige schade die inherent is aan het gebruik van internet, in het bijzonder een onderbreking van de dienstverlening, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen. Hetzelfde geldt voor mogelijke hyperlinks op de site. De verkoper is niet aansprakelijk in het geval dat een niet-nakoming van zijn verplichtingen te wijten zou zijn aan: (i) de onvoorziene en onoverkomelijke omstandigheid van een derde partij bij het contract; of (ii) een geval van overmacht. 

Artikel 21. Overmacht 

Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk in geval van overmacht, door externe oorzaken zoals arbeidsconflicten, pandemieën of epidemieën, tussenkomst van civiele of militaire autoriteiten, natuurrampen, branden, waterschade, onderbreking van de telecommunicatie. Netwerk of het elektriciteitsnet, zonder dat deze lijst uitputtend is.

Artikel 22. Archivering & Bewijs 

De verkoper archiveert de inkooporders en facturen op een betrouwbaar en duurzaam opslagmedium. De geautomatiseerde gegevens van de verkoper worden door alle betrokken partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen. 

Artikel 23. Geschillen 

In geval van een geschil moet de koper eerst contact opnemen met de klantenservice van de verkoper via e-mail (info@waterdrop.com) of per post (Laimgrubengasse 14, 1060 Wenen, Oostenrijk).

Bij het niet oplossen van de klacht of via de klantendienst, of bij gebrek aan een reactie van
de klantendienst binnen twee maanden na ontvangst van de klacht door de klantendienst, kan de Koper het geschil voorleggen aan de Internationaal Hof van Arbitrage), dat zal proberen, in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid, de partijen samen te brengen om tot een oplossing te komen. Het staat de koper en de verkoper vrij om het gebruik van geschillenbeslechting door bemiddeling te aanvaarden of te weigeren, evenals om de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren.
Bij gebreke van een minnelijke schikking is de rechtbank van Oostenrijk de bevoegde rechtbank om het geschil op te lossen.

De taal van deze voorwaarden is Nederlands. Deze voorwaarden en alle contracten of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zijn onderworpen aan de EU-wetgeving.

Artikel 24. Duur 

Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de periode waarin de producten die door de verkoper te koop worden aangeboden en/of online beschikbaar zijn. 

Artikel 25. Nietigheid 

Als een van de clausules van deze voorwaarden ongeldig zou worden geacht met betrekking tot een van kracht zijnde regel of een rechterlijke beslissing die definitief is geworden, zal deze als ongeschreven worden beschouwd, zonder echter de ongeldigheid van alle voorwaarden te veroorzaken of de geldigheid van de andere bepalingen daarvan.