Laatst bijgewerkt: april 2024

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt, of een van onze shopping Apps gebruikt, geïnteresseerd bent in onze producten, contact met ons opneemt via verschillende kanalen (per telefoon, e-mail, sociale media of andere kanalen) of al klant van ons bent. Het informeert u over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming en hoe de wet u beschermt.

 Verantwoordelijk

 1. Naam en contactgegevens 

 De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de AGV (algemene verordening gegevensbescherming), de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere wetgeving inzake gegevensbescherming is de:

Waterdrop Microdrink GmbH 

Erika-Krenn Promenade 15

1100 Wenen 

Oostenrijk

E-mail: info@waterdrop.com 

Deze bepalingen inzake gegevensbescherming gelden voor het internetaanbod van Waterdrop Microdrink GmbH, dat onder dit domein en de verschillende subdomeinen ("onze websites" of "webaanwezigheid") en onze Shopping Apps e toegankelijk is.  

 

 1. Functionaris voor gegevensbescherming

 Voor vragen over gegevensbescherming en de uitoefening van uw rechten (zie punt XXV) kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op privacy@waterdrop.com of per post op bovenstaand adres onder vermelding van "attn. functionaris voor gegevensbescherming".

 

Algemene informatie over gegevensverwerking

 

III. Wat zijn persoonsgegevens?

 Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Hieronder vallen individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres of gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld informatie over huidige of chronische ziekten, intoleranties, allergieën, bloedsuikerspiegel). Informatie waarvoor wij geen verband kunnen leggen met uw persoon (of dit slechts met een onevenredige inspanning kunnen doen) is daarentegen geen persoonsgegeven. 


 1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

 In principe verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van functionele websites, onze Shopping Apps en onze inhoud, alsmede voor het verlenen van onze diensten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te leveren, om u te informeren over nieuws en aanbiedingen, om uw vragen te beantwoorden en om onze websites, apps en aanbiedingen te exploiteren en te verbeteren. 

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt alleen volgens de overeenkomstige rechtsgrondslag in de zin van de AGV, bijvoorbeeld na toestemming. Verdere details over de verschillende verwerkingen vindt u hieronder in dit privacybeleid onder de betreffende verwerking. 

Uw persoonsgegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt. Zonder uw toestemming worden uw persoonlijke gegevens niet doorgegeven aan derden of gebruikt voor reclamedoeleinden, behalve in de hieronder beschreven gevallen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens vrij te geven.

 

 1. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

 Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene verkrijgen, dient Art. 6 (1) lit a AGV als rechtsgrondslag. Voor de verwerking van gezondheidsgegevens wordt uitdrukkelijke toestemming verkregen overeenkomstig Art 9 (2) lit a AGV (bijv. door het aanvinken van een vakje of het selecteren van technische instellingen).

Voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (bijv. bestelling van onze producten), dient Art. 6 (1) lit b AGV als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen (bijv. boekhoudkundige verplichting), dient Art. 6 (1) lit c AGV als rechtsgrondslag. 

Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen (bijv. fraudepreventie, directe reclame, IT-veiligheid) en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 (1) lit. f AGV als rechtsgrondslag voor de verwerking.

 

 1. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

 De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen van de Unie, wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat om de gegevens te blijven opslaan voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

Verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website en Shopping Apps

 Als u gebruik wilt maken van de door ons op onze website en onze Shopping Apps aangeboden inhoud en diensten, zoals het bestellen van onze producten, is het noodzakelijk dat u verdere gegevens verstrekt. Details vindt u hieronder in de beschrijving van de specifieke gegevensverwerkingsprocedures.

 

VII. Terbeschikkingstelling van de websites en aanmaak van logbestanden

 Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw eindapparaat automatisch informatie naar onze webserver. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. 

De volgende informatie wordt verzameld en opgeslagen totdat ze automatisch wordt gewist:

 • IP-adres van de aanvragende computer, 
 • Datum en tijd van toegang, 
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand, 
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • Bericht of het ophalen succesvol was,
 • Website van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer URL), 
 • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de
 • Naam van uw toegangsprovider.

 

De logbestanden bevatten IP-adressen of andere gegevens die een toewijzing aan een gebruiker mogelijk maken. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. 

Bovenstaande gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een vlotte verbinding van de websites, 
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze websites,
 • De veiligheid en stabiliteit van het systeem evalueren en waarborgen, en 
 • voor andere administratieve doeleinden.

In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken.

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 (1) lit. f AGV. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de bovengenoemde doeleinden van de gegevensverzameling. Wij verwijderen deze gegevens uiterlijk na 30 dagen. Het verzamelen van deze gegevens is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker geen bezwaarmogelijkheid.

 

VIII. Webwinkel en Shopping Apps

 Wij bieden u de mogelijkheid om onze producten op onze websites te bestellen. Om een bestelling te verwerken, verwerken wij uw persoonlijke gegevens. De gegevens worden in een invoermasker ingevoerd, aan ons doorgegeven en opgeslagen. Tijdens het bestelproces worden de volgende gegevens verzameld:

 • Achternaam, voornaam
 • E-mailadres 
 • Land/Regio
 • Bedrijf (optioneel)
 • Leveringsadres 
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer (facultatief)
 • Lidmaatschap van de Waterdrop® Club ("user ID" en wachtwoord) (optioneel) 
 • Ordergegevens (gegevens over transacties of orders)
 • Betaalmethode

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor het bestellen van producten uitsluitend voor het uitvoeren en verwerken van uw bestelling. In het kader van uw bestelling ontvangt u een overeenkomstige bevestiging alsmede verdere documenten en informatie per e-mail om te voldoen aan onze wettelijke informatieverplichtingen voor een effectieve totstandkoming van een overeenkomst met u.

Uw gegevens worden doorgegeven aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen (zie punt XVIII hieronder). 

Betalingen worden verwerkt door kredietinstellingen en betalingsdienstaanbieders. De kredietinstelling of de betalingsdienstaanbieder die met de betaling is belast, gebruikt uw betalingsgegevens. Deze bedrijven mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de verwerking van de bestelling en niet voor andere doeleinden (zie punt XVIII hieronder). Wij zien alleen welke betalingsmethode u hebt gekozen.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 (1) lit. b AGV als rechtsgrondslag. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting (bijv. nakoming van informatieverplichtingen bij consumentencontracten of fiscale bewaarplichten), is Art 6 (1) lit. c AGV eveneens de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

Uw gegevens worden bewaard tot 3 jaar na uw (laatste) bestelling en daarna tot de wettelijke bewaartermijnen aflopen. Als u gebruik maakt van een abonnement (zie punt 5. ABOS in onze Algemene Voorwaarden, https://www.waterdrop.de/pages/agb), worden uw gegevens tot 3 jaar na opzegging van het abonnement bewaard. De bewaartermijn begint op 01.01. van het jaar volgend op de bestelling of opzegging. Daarna worden uw gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik.

 

 1. Beoordelingen, opmerkingen en andere bijdragen van klanten

 Om onze website interactiever te maken, bieden wij u de mogelijkheid om ervaringen en beoordelingen te delen (https://www.waterdrop.de/pages/bewertungen) en opmerkingen en andere bijdragen achter te laten en nodigen wij u uit dit te doen.

Als u een bijdrage levert, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • E-mailadres 
 • Uw bericht 

Wij verwerken daarom ook die persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van de bijdrage. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming conform Art 6 (1) lit. a AGV. U kunt uw toestemming te allen tijde kosteloos en zonder opgave van redenen intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@waterdrop.com of uw bijdrage verwijderen. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond totdat u uw toestemming introk.

Na intrekking van de toestemming worden de persoonsgegevens nog 6 maanden opgeslagen ten behoeve van de juridische verdediging. De rechtsgrondslag hiervoor is Art 6 (1) lit. f AGV.

Bovendien worden het IP-adres van de aanvragende computer en andere technische gegevens opgeslagen op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f AGV en uiterlijk na 30 dagen gewist (zie punt VII). 

De opgeslagen gegevens kunnen worden gebruikt om u te identificeren als uw berichten illegale inhoud bevatten (beledigingen, pesterijen, haatzaaien, verboden politieke propaganda, enz.) Uw verplichtingen met betrekking tot de door u gepubliceerde inhoud worden nader beschreven in onze gebruiksvoorwaarden, die u hier kunt openen: https://www.waterdrop.de/pages/nutzungsbedingungen.

 

Verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens in het klantenbeheer

 Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u hebt besteld of geïnteresseerd bent in onze producten en contact met ons hebt opgenomen. Customer relationship management ("CRM") omvat praktijken, beleid en IT-systemen die worden gebruikt om interacties met klanten en gegevens gedurende de gehele levenscyclus van de klant te beheren en te analyseren. Hieronder vindt u de beschrijving van de specifieke gegevensverwerkingen en verdere details.

 

 1. Klantenbeheer, orderbeheer en -verwerking

 In het kader van het klantenbeheer en het beheer en de verwerking van bestellingen worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Ondersteuning en beheer van klanten die producten bestellen via de webshop (D2C - direct to consumer) en zakelijke klanten (B2B - business to business)
 • Beheer van potentiële klanten en zakelijke kansen
 • Voorbereiding van de offertes
 • Uitvoering en administratie van contractueel overeengekomen leveringen of diensten met behulp van een klantenbestand, inclusief het gebruik van systemen voor goederenbeheer
 • Levering en verzending van goederen met behulp van logistieke dienstverleners
 • Contractbeheer
 • Fraudebestrijding
 • Uitoefening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen
 • Klantcontact 
 • Ondersteuning van een beursstand 
 • Rapportage over klantcontacten en daarmee samenhangende rapportage over taakbeheer en bedrijfsontwikkeling

De verwerkte gegevens kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld:

 • Achternaam, voornaam
 • E-mailadres 
 • Land/Regio
 • Bedrijf (optioneel)
 • Leveringsadres 
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer (facultatief)
 • Lidmaatschap van de waterdrop® Club ("user ID" en wachtwoord) (optioneel) 
 • aankoop- en ordergeschiedenis, met inbegrip van gegevens over de uitwisseling van goederen en andere ordergegevens (bv. gegevens over transacties)
 • Betaalmethode
 • Aanvullende gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt via vragenlijsten, zoals leeftijd, geslacht, grootte van het huishouden, gegevens over water drinkgedrag en andere drinkgewoonten (bv. cafeïnegebruik, drankvoorkeuren, voorkeurssmaken) en eventuele relevante medische aandoeningen (bv. diabetes, enz.). 

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, dient Art. 6 (1) lit. b AGV als rechtsgrondslag. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van (uitgebreide) functionaliteiten van de klantendatabase en andere CRM-software is het dwingende legitieme belang van ons bedrijf overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f AGV bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer. Technische en handmatige procedures voor fraudepreventie worden uitgevoerd om ons en onze gebruikers te beschermen tegen misbruik van uw gegevens, met name door frauduleuze bestellingen. Er is een doorslaggevend legitiem belang van ons bedrijf bij de uitvoering overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f AGV. Als u ons vrijwillig gezondheidsgegevens verstrekt in enquêtes (vragenlijsten), is de gegevensverwerking gebaseerd op uw toestemming conform Art 6 (1) lit. a in combinatie met Art 9 (2) lit. a AGV. Art 9 (2) lit. a AGV. Ten slotte verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitoefening van onze rechten en voor juridische verdediging op basis van ons hoger gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art 6 (1) lit. f AGV of Art 9 (2) lit. f AGV. Als u uw recht op bezwaar wilt uitoefenen, stuurt u gewoon een e-mail naar privacy@waterdrop.com (zie punt XXIV). 

Uw gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar na het verzamelen ervan of tot uw gerechtvaardigd bezwaar, en daarna tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen. In het geval van een lopende zakelijke relatie worden uw gegevens bewaard tot het einde van de zakelijke relatie en daarna gedurende 3 jaar. De bewaartermijn begint op 01.01. van het jaar na uw verzameling of beëindiging van de zakelijke relatie. 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a AGV, kunt u uw toestemming te allen tijde kosteloos en zonder opgaaf van redenen intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@waterdrop.com. De rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden, wordt hierdoor niet beïnvloed. Na intrekking van de toestemming worden de persoonsgegevens nog 6 maanden opgeslagen met het oog op juridische verdediging. De rechtsgrondslag hiervoor is Art 6 (1) lit. f AGV.

 

 1. Distributie, met inbegrip van klantenbinding en reclamemaatregelen 

 Wij verwerken persoonsgegevens voor de voorbereiding en uitvoering van marketing- en reclameactiviteiten, met name om reclame te maken voor aangeboden diensten, bestaande zakelijke contacten te onderhouden en het aangaan van toekomstige contracten voor te bereiden. Bij onze verkoopactiviteiten verwerken wij de volgende gegevens:

 • Achternaam, voornaam
 • E-mailadres 
 • Land/Regio
 • Bedrijf (optioneel)
 • Leveringsadres 
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer (facultatief)
 • Lidmaatschap van de waterdrop® Club ("user ID" en wachtwoord) (optioneel) 
 • aankoop- en ordergeschiedenis, met inbegrip van gegevens over de uitwisseling van goederen en andere ordergegevens (bv. gegevens over transacties)
 • Betaalmethode

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is ons hoger gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6  (1) lit. f AGV. Dit bestaat uit het werven van nieuwe klanten en het onderhouden van bestaande klantrelaties om de aangeboden producten en diensten te kunnen vermarkten en distribueren.

Uw gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar na uw laatste contact met ons of tot uw gerechtvaardigd bezwaar, en daarna tot de wettelijke bewaartermijnen verstrijken. Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, stuurt u gewoon een e-mail naar privacy@waterdrop.com (zie punt XXIV). De bewaartermijn begint op 01.01. van het jaar volgend op uw laatste contact met ons.

Voor onze maatregelen inzake klantenbinding en reclame die als directe reclame moeten worden beschouwd, zie de punten XIV tot en met XVI hieronder.

Wij verwerken uw gegevens ook om statistieken op te stellen ter verbetering van onze producten en diensten. Bij deze verwerking worden uw gegevens gepseudonimiseerd en niet op individuele klantbasis geëvalueerd of gebruikt om uw persoonlijke voorkeuren te voorspellen. Deze verwerking is daarom gebaseerd op ons hoger gerechtvaardigd belang (Art 6 (1) lit. f AGV). Als u uw recht op bezwaar wilt uitoefenen, stuurt u gewoon een e-mail naar privacy@waterdrop.com (zie punt XXIV).

 

XII. Klantenservice en contact

 In het kader van klantenservice is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de volgende doeleinden:

 • Relaties met klanten onderhouden
 • Klantenservice
 • Communicatie met en hulp aan klanten
 • Maatregelen voor klantenbinding en acquisitie
 • Klachtenbeheer

Beheer van klachten en intrekkingen

Verstrekking van informatie aan betrokkenen en vervulling van andere rechten van betrokkenen

Opname van klantgesprekken voor opleiding en kwaliteitsborging

U hebt de mogelijkheid om op verschillende manieren contact met ons op te nemen. Als u per e-mail, telefoon of post contact met ons opneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons in dit verband vrijwillig verstrekt, alsmede gegevens over het contact (bijv. contactkanaal, categorisering van transacties), om contact met u op te nemen en uw vraag te verwerken.

U kunt contact met ons opnemen via het helpcentrum op onze websites (https://www.waterdrop.de/pages/hilfe-center#/). Ook hiervoor worden persoonsgegevens verwerkt. Bij het gebruik van het contactformulier verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer (facultatief)
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, stad, land) 
 • Details van uw bestelling (bestelnummer en aanvullende informatie)
 • Uw bericht aan ons
 • Aanvullende informatie (optioneel) 

De bovengenoemde gegevens worden verwerkt om uw vragen te beantwoorden. De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om uw vragen en zorgen te verduidelijken en om het resultaat van de verwerking in geval van vragen te documenteren (Art. 6 (1) lit. f AGV). Als u uw recht op bezwaar wilt uitoefenen, stuurt u gewoon een e-mail naar privacy@waterdrop.com (zie punt XXIV). 

Dient de aanvraag de vervulling, de verwerking of het aangaan van een overeenkomst, dan is Art. 6 (1) lit. b AGV ook de rechtsgrondslag voor de verwerking. Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vragen te beantwoorden en/of te documenteren, bijv. in het geval van vragen op grond van het gegevensbeschermingsrecht, is Art. 6 (1) lit. c AGV de relevante rechtsgrondslag. Bovendien verkrijgen wij uw toestemming bij het opnemen van gesprekken van klanten (Art. 6 (1) lit. a AGV).

Uw gegevens worden verwijderd na 3 jaar in het geval van productgerelateerde vragen, 1 jaar na het antwoord in het geval van informatieprocedures en de uitoefening van andere rechten van de betrokkene, en nadat de zaak is afgehandeld in het geval van andere contactvragen via het webformulier. 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a AGV, kunt u uw toestemming te allen tijde kosteloos en zonder opgaaf van redenen intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@waterdrop.com. De rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden, blijft hierdoor onaangetast. Na intrekking van de toestemming worden de persoonsgegevens nog 6 maanden opgeslagen met het oog op juridische verdediging. De rechtsgrondslag hiervoor is Art 6 (1) lit. f AGV.

 

XIII. waterdrop® bedrijvengroep

De bedrijvengroep Waterdrop® ("groep") distribueert zijn producten via Waterdrop Microdrink GmbH, de in Oostenrijk gevestigde moedermaatschappij van Waterdrop (zie punt I), en via een netwerk van distributie- en joint-venturebedrijven in verschillende andere landen. De betrokken ondernemingen van de groep zijn: 

 • Waterdrop Nederland B.V. (Nederland
 • Waterdrop Belgium Ltd (België)
 • Waterdrop Italia S.R.L. (Italië)
 • Waterdrop Microdrink Deutschland GmbH (Duitsland
 • Waterdrop France SAS (Frankrijk
 • Waterdrop Microdrink Ltd (UK
 • Waterdrop Microdrink LLC (USA
 • Waterdrop Microdrink SEA PTE LTD (Singapore)
 • Waterdrop CEE s.r.o (Tsjechië)
 • Waterdrop ANZ Pty Limited (Australië)

Elk bedrijf is verantwoordelijk voor het verzamelen en opslaan van de gegevens van zijn klanten en potentiële klanten. Deze verkoop- en joint venture bedrijven kunnen echter de persoonlijke gegevens die zij verzamelen doorgeven aan Waterdrop Microdrink GmbH ten behoeve van het beheer van de klantenrelatie. 

In deze gevallen worden de doorgegeven gegevens door Waterdrop Microdrink GmbH en de betreffende verzendende verkoopmaatschappij of joint venture in gezamenlijke verantwoordelijkheid verwerkt ten behoeve van het klantenbeheer.

De rechtsgrondslag voor de overdracht van de gegevens en de verwerking ervan door Waterdrop Microdrink GmbH is het dwingende legitieme belang van ons concern bij een efficiënte vormgeving van het klantenrelatiebeheer en de optimalisering van interne administratieve processen (Art. 6 (1) lit. f AGV). 

Om uw rechten te waarborgen en onze informatieverplichtingen na te komen, hebben wij een overeenkomst gesloten die rekening houdt met de vereisten van de AGV. 

Om een samenvatting te ontvangen van de essentiële inhoud van de overeenkomst over de verwerking van persoonsgegevens in gezamenlijke verantwoordelijkheid, alsmede voor verdere vragen of om uw rechten te doen gelden voor de verwerking van deze persoonsgegevens in de gezamenlijke verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld het recht van bezwaar, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@waterdrop.com of per post naar het hierboven vermelde adres met de toevoeging "Attn. functionaris voor gegevensbescherming" (zie punt II).

 

Verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens bij onze marketingactiviteiten

Wij bieden onze klanten en andere gebruikers van onze website  en Shopping Apps gepersonaliseerde informatie over verschillende onderwerpen. Daarnaast vindt u op onze website verdere inhoud en aanbiedingen die dienen om onze producten aan de man te brengen. Om deze te kunnen aanbieden, hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Details vindt u hieronder in de beschrijving van de specifieke gegevensverwerkingsprocedures. 

 

XIV. Gepersonaliseerd nieuws 

Je kunt je via onze website kosteloos abonneren op onze nieuwsbrief.

Als je je abonneert, stuur je bepaalde gegevens naar ons.

We willen je regelmatig interessante berichten sturen die aansluiten op je interesses. Daarvoor hebben we de volgende persoonlijke gegevens nodig:


 • Naam, voornaam
 • Verjaardag (optioneel)
 • E-mailadres
 • Bezorgadres Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • Je aankoop- en bestelgeschiedenis, inclusief informatie over retouren (ofwel transactiegegevens)
 • Betaalmethode
 • Het IP-adres van je computer
 • De datum en het tijdstip van je aanmelding
 • Gebruikersgedrag (zoals hoe vaak je nieuwsbrieven opent, reacties op campagnes, gebruik van onze website)We kunnen je de volgende marketingberichten, productinformatie en aanbiedingen sturen:
• Berichten waar je ons toestemming voor hebt gegeven (vrijwillige toestemming om je persoonlijke gegevens te verwerken op basis van Art 6 (1) punt a van de AVG).
• Als je in een land woont waar we je volgens de wet dergelijke berichten mogen sturen op basis van onze legitieme belangen, als je een product of service van ons hebt gekocht en als je niet hebt aangegeven dat je geen berichten van ons wilt ontvangen (bijvoorbeeld in de EU of het VK).

We kunnen je zonder jouw toestemming marketingberichten sturen als je een van onze bestaande klanten bent.

Als we je e-mailadres hebben gekregen in verband met de verkoop van een product of dienst en als je hier geen bezwaar tegen hebt gemaakt, behouden we ons het recht voor om je regelmatig e-mails te sturen met aanbiedingen voor vergelijkbare producten.

Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen te beschermen als we onze klanten reclame sturen.
We sturen je informatie over interessante aanbiedingen, actuele acties, producten, services, quizzen, uitdagingen en wedstrijden. We sturen dit op basis van je interesses en met regelmatige tussenpozen via e-mail, sms, mms, pushberichten, berichten via apps en messengers en per post.

Daarnaast kunnen we contact met je opnemen voor klantonderzoeken (bij voorbeeld na een aankoop of om de klanttevredenheid te onderzoeken), als onderdeel van onze klantenservice (bijv. herinneringen, berichten dat producten weer beschikbaar zijn), om je uit te nodigen reviews te schrijven en om je een fijne verjaardag te wensen.

De marketingberichten die we je sturen, gaan over onze eigen producten en diensten. Je persoonlijke gegevens zullen niet worden gebruikt voor marketingberichten van derden, tenzij je expliciet toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens voor dergelijke doeleinden of als je in een land woont waar dergelijke verwerking is toegestaan.


We optimaliseren en personaliseren onze informatie over aanbiedingen, producten en diensten, onze klantenonderzoeken en andere berichten als onderdeel van onze klantenservice.

Voor deze personalisatie analyseren we je gebruikersgedrag met behulp van geautomatiseerde dataverwerkingsprocessen, zodat we tot nieuwe inzichten kunnen komen.

Dit is proces is profilering volgens Artikel 4 lid 4 van de AVG.

Als je een persoonlijk gebruikersprofiel maakt, kunnen we onze marketing afstemmen op jouw interesses en je voor jou relevante aanbiedingen sturen.

Dat betekent dat je alleen informatie ontvangt die speciaal voor jou is samengesteld.

We zullen je dus geen berichten sturen die waarschijnlijk niet interessant voor je zijn.


We werken samen met geselecteerde marketingpartners (zie punt XVIII) om onze website en marketingcampagnes te verbeteren, en jou te informeren over interessante aanbiedingen, actuele promoties, producten, services, quizzen, uitdagingen en wedstrijden.


De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Ze worden bewaard zolang je bent geabonneerd op onze nieuwsbrief.


Je kunt je toestemming altijd kosteloos en zonder opgaaf van redenen intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@waterdrop.com of door te klikken op de afmeldlink in het betreffende bericht.

De rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking van de toestemming wordt hierdoor niet aangetast.

Na intrekking van de toestemming worden de persoonsgegevens nog eens 6 maanden bewaard voor juridische doeleinden.

De wettelijke basis hiervoor is Art 6 lid 1 punt f van de AVG.
Je kunt altijd kosteloos en zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen het gebruik van je e-mailadres voor marketingdoeleinden door een e-mail te sturen naar privacy@waterdrop.com of door te klikken op de afmeldlink in het betreffende bericht (zie punt XXIV).

 

 1. Lidmaatschap van de waterdrop® Club

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid zich te registreren bij waterdrop® Club en een gratis account aan te maken. Leden ontvangen exclusieve aanbiedingen en voordelen zoals club-only vouchers, verzamelen punten die kunnen worden ingewisseld voor beloningen zoals unieke en hoogwaardige accessoires bij bestellingen, en nemen deel aan exclusieve wedstrijden en uitdagingen. Met de account kunt u ook uw adressen beheren en uw aankoop- en bestelgeschiedenis bekijken. Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden, punt 15. waterdrop® CLUB, beschikbaar op https://www.waterdrop.de/pages/agb.

Bij de registratie worden de vereiste gegevens in een invoermasker ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. Zolang dit wettelijk verplicht is, gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor registratie, d.w.z. uw account wordt pas aangemaakt wanneer u een bevestigingsmail die u voor dit doel via de daarin opgenomen link wordt toegezonden, bevestigt. Dit is om ervoor te zorgen dat alleen u zich kunt registreren als eigenaar van het opgegeven e-mailadres. Uw bevestiging in dit verband moet onmiddellijk na ontvangst van de bevestigingsmail plaatsvinden, anders wordt uw registratie automatisch uit onze database verwijderd. Na uw eerste registratie bieden wij u ook de zogenaamde "Onthoud mij" functie aan om uw account te herkennen.

Wij verzamelen verdere gegevens in de loop van uw lidmaatschap wanneer u uw account en onze aanbiedingen gebruikt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam, achternaam 
 • Verjaardag (optioneel)
 • E-mailadres 
 • Leveringsadres 
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer 
 • aankoop- en ordergeschiedenis, met inbegrip van gegevens over de uitwisseling van goederen en andere ordergegevens (bv. gegevens over transacties)
 • Loyaliteitspunten
 • Betaalmethode 
 • IP-adres van de aanvragende computer 
 • Datum en tijd van registratie (login en respectieve toegang) en wachtwoord 
 • Gebruiksgedrag (bijv. openings- en klikfrequentie van nieuwsbrieven, reacties op campagnes, gebruik van onze website)

Wij gebruiken deze gegevens om u in staat te stellen deel te nemen aan waterdrop® Club en u de bijbehorende voordelen en inhoud te bieden. Wij verwerken uw geboortedatum om in individuele gevallen de vereiste minimumleeftijd voor deelname aan waterdrop® Club te controleren en om u eventueel verdere voordelen van waterdrop® Club te kunnen bieden. Daarnaast ontvangt u informatie die nodig is voor deelname aan waterdrop® Club, bijvoorbeeld een bevestiging van uw inschrijving, bijgewerkte deelnamevoorwaarden en informatie over de voordelen die via waterdrop® Club worden verleend.  

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, sturen wij u op gezette tijden informatie over interessante aanbiedingen, lopende promoties, producten, diensten, quizzen, uitdagingen en wedstrijden per e-mail, SMS, MMS, pushberichten, berichten via apps en messengers en post afgestemd op uw interesses. Daarnaast kunnen wij contact met u opnemen voor klantonderzoeken (bijv. enquêtes na aankoop en vragen over klanttevredenheid) en in het kader van customer care (bijv. herinneringen, berichten over herbeschikbaarheid van producten), u uitnodigen om reviews in te dienen en u een fijne verjaardag wensen. Verder worden deze gegevens verwerkt ten behoeve van het klantenbindingsprogramma en wedstrijden en uitdagingen (deelname, contact en, indien van toepassing, kennisgeving en verzending van de prijs).   

Wij optimaliseren en personaliseren onze informatie over aanbiedingen, producten en diensten, alsmede klantenenquêtes en andere berichten in het kader van klantenservice, maatregelen voor klantenbinding, wedstrijden en uitdagingen. Met het oog op personalisering analyseren wij uw gebruiksgedrag met behulp van geautomatiseerde gegevensverwerkingsprocedures om nieuwe inzichten te verkrijgen. Deze procedure is gegevensprofilering volgens art. 4 nr. 4 AGV. Door het aanmaken van een persoonlijk gebruikersprofiel willen wij onze reclameaanpak afstemmen op uw interesses en onze aanbiedingen relevanter voor u maken. Dit betekent dat u alleen informatie ontvangt die speciaal voor u is samengesteld. Wij sturen u dus geen inhoud die u waarschijnlijk niet zal interesseren. Voor de creatie van gepersonaliseerde informatie worden de bovengenoemde persoonsgegevens samengevoegd met de reeds verstrekte gegevens en opgeslagen in uw klantenprofiel. 

Om onze website en reclamecampagnes te verbeteren en u te informeren over interessante aanbiedingen, lopende promoties, producten, diensten, quizzen, uitdagingen en wedstrijden, werken wij samen met geselecteerde marketingpartners (zie punt XVIII).

De verwerking van persoonsgegevens vindt vrijwillig plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art 6 (1) lit. a AGV. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Ze worden dus bewaard zolang uw lidmaatschap van de waterdrop® Club geldig blijft. 

Het lidmaatschap van de Waterdrop® Club en de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde kosteloos en zonder opgaaf van redenen worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar privacy@waterdrop.com. In dat geval wordt uw account verwijderd en kunt u niet langer van de voordelen genieten. Een (verder) lidmaatschap van de waterdrop® Club is niet (meer) mogelijk als u uw toestemming niet geeft of intrekt. Bovendien kan uw toestemming om gecontacteerd te worden voor de bovengenoemde doeleinden afzonderlijk worden ingetrokken via de afmeldlink in het betreffende bericht. In dat geval blijft uw lidmaatschap van de Waterdrop® Club geldig en blijft uw account bestaan. U kunt punten blijven verzamelen bij het winkelen en voor geselecteerde andere activiteiten en deze inwisselen bij het plaatsen van bestellingen, alsmede uw adressen beheren en uw aankoop- en bestelgeschiedenis bekijken. U zult echter niet langer reclameberichten van ons ontvangen. In beide gevallen heeft de herroeping geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot de herroeping. Na intrekking van de toestemming worden de persoonsgegevens nog 6 maanden opgeslagen ten behoeve van de juridische verdediging. De rechtsgrondslag hiervoor is Art 6 (1) lit. f AGV.

Bovendien kunnen wij fouten in het inlogproces opsporen aan de hand van specifieke foutcodes (bijv. er bestaat al een account waar het ingevoerde e-mailadres is opgeslagen, het wachtwoord is onjuist of er is een technische fout). Op basis hiervan tonen wij u de bijbehorende foutmeldingen. De rechtsgrondslag voor de bijbehorende gegevensverwerking is ons hoger gerechtvaardigd belang (Art 6 (1) lit. f AGV), in de beveiliging van onze IT-systemen en klantenondersteuning.

 

XVI. Verdere reclamemaatregelen

 

Uitdagingen en wedstrijden

 Als u deelneemt aan een door ons georganiseerde uitdaging of prijsvraag, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de uitvoering van de uitdaging of prijsvraag. In de regel worden de volgende gegevens verwerkt voor de uitvoering en afhandeling van de uitdaging of prijsvraag (deelname, contact en eventueel kennisgeving en toezending van de prijs):

De categorieën van verwerkte gegevens zijn:

 • Voornaam, achternaam 
 • Verjaardag (optioneel)
 • E-mailadres 
 • Adres 
 • Telefoonnummer (facultatief) 
 • Aanvullende gegevens (optioneel) die u rechtstreeks aan ons verstrekt, zoals leeftijd, geslacht, grootte van het huishouden, gegevens over water drinkgedrag en andere drinkgewoonten (bv. cafeïnegebruik, drankvoorkeuren, voorkeurssmaken) en eventuele relevante medische aandoeningen (bv. diabetes, enz.). 

Indien wij samenwerken met geselecteerde marketingpartners voor een uitdaging of een wedstrijd, kunnen wij uw gegevens aan hen doorgeven (zie punt XVIII). 

De samenwerkingspartners, de in individuele gevallen gebruikte categorieën persoonsgegevens en andere relevante informatie zullen worden gespecificeerd in de voorwaarden voor deelname aan de respectieve uitdaging of wedstrijd.

De verwerking van persoonsgegevens vindt vrijwillig plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a AGV. Uw gegevens worden uiterlijk 12 maanden na afloop van de wedstrijd gewist, tenzij in de wedstrijd een langere termijn is aangegeven of een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

U kunt uw toestemming te allen tijde kosteloos en zonder opgaaf van redenen intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@waterdrop.com. De rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden, wordt hierdoor niet aangetast. (Verdere) deelname aan de uitdaging of de wedstrijd is niet (meer) mogelijk als u uw toestemming niet geeft of intrekt. Na intrekking van de toestemming worden de persoonsgegevens nog 6 maanden bewaard ten behoeve van de juridische verdediging. De rechtsgrondslag hiervoor is Art 6 (1) lit. f AGV.

Mits u ons uw toestemming heeft gegeven, kunnen uw voornaam, achternaam en, indien van toepassing, woonplaats in geval van winst op onze websites of sociale media worden gepubliceerd. Anders vindt publicatie plaats in geanonimiseerde vorm (bijvoorbeeld Martin M. uit Wenen).  

 

XVII. Webtracking, -analyse en -plugins

 Cookies, ingesloten inhoud en scripts

 Onze websites maken gebruik van verschillende technologieën om u een optimale gebruikerservaring te bieden, met name cookies, scripts en ingesloten inhoud (hierna: technologieën).

Cookies zijn bestanden die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (session cookies) of permanent (permanent cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd. 

Daarnaast gebruiken wij ook scripts op onze websites om andere functionaliteiten te bieden, bijvoorbeeld voor statistische evaluatie van onze websites of ter bescherming tegen bots. 

In sommige gevallen kunnen ook cookies en scripts van derde bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (bijv. cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het meten van het bereik of de integratie van inhoud van derden). Bovendien integreren wij inhoud van derden om u op onze websites een gevarieerd aanbod te kunnen bieden (bijv. video's, streams, enz.).

De bovengenoemde technologieën hebben verschillende functies. Veel technologieën zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze technologieën niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere technologieën worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven. Technisch noodzakelijke technologieën worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f AGV, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van deze technologieën voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten.

Voor technisch onnodige technologieën wordt toestemming verkregen (Art. 6 (1) lit. a AGV). Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen. De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken. Verdere informatie over de toestemming voor cookies vindt u direct hieronder.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van onze websites beperkt zijn. U kunt deze optie voor de meest gebruikte browsers vinden via de volgende links:

Toestemming met OneTrust

Deze website maakt gebruik van OneTrust's Consent Management Platform (CMP) om privacy-compliant gebruik van bepaalde cookies, scripts of embedded content mogelijk te maken. In het bijzonder kunnen verschillende technologieën via OneTrust worden geïntegreerd en beheerd op basis van legitiem belang of toestemming. Informatie over de op onze websites gebruikte technologieën kan ook via OneTrust worden geïntegreerd. 

De leverancier van deze technologie is OneTrust Technology Limited, 82 St John St, Farringdon, London EC1M 4JN, Verenigd Koninkrijk (UK), met kantoren in Duitsland aan de Mühldorfstraße 8, 81671 München, website: https://www.onetrust.de/ ("OneTrust").

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens doorgegeven aan OneTrust: 

 • Uw toestemming(en) of de intrekking van uw toestemming(en) 
 • Uw IP-adres 
 • Informatie over uw browser 
 • Informatie over uw terminal 
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Bovendien slaat OneTrust een cookie op in uw browser om de aan u verleende toestemmingen of de herroeping ervan te kunnen toewijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de OneTrust cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

OneTrust wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën. De wettelijke basis hiervoor is Art 6 (1) lit. c AGV. Dit is onderverdeeld in absoluut noodzakelijke cookies, prestatiecookies en targeting cookies. U kunt de cookie-instellingen te allen tijde wijzigen door onderaan onze webpagina's te klikken op "Toestemming voor cookie wijzigen".

Wij hebben met OneTrust een contract voor orderverwerking gesloten. Dit is een wettelijk verplicht contract voor gegevensbescherming, dat garandeert dat OneTrust de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AGV.

Meer informatie over de dienst is te vinden op https://www.onetrust.de/. Het privacybeleid van OneTrust is beschikbaar op https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/.

Op onze websites gebruikte technologieën

Informatie over de technologieën die wij gebruiken, in het bijzonder over de verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslagen, overdrachten en mogelijke gegevensoverdrachten naar derde landen is te vinden op ons OneTrust-platform voor toestemmingsbeheer. Klik hiervoor op "Voorkeuren voor toestemming beheren" wanneer u de pagina voor het eerst opent. U kunt de informatie te allen tijde opnieuw openen door te klikken op "Wijzig cookie toestemming" in de footer van onze websites.

Intrekking van de toestemming en recht van bezwaar

U kunt de via OneTrust gegeven toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Houd er echter rekening mee dat bepaalde functionaliteiten dan mogelijk niet meer worden aangeboden. Om uw toestemming in te trekken, klikt u op "Wijzig cookie toestemming" in de footer van onze websites en maakt u vervolgens de gewenste instellingen. 

Als de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, kunt u bezwaar maken via OneTrust door de instellingen dienovereenkomstig aan te passen (zie hierboven). Als de overeenkomstige instellingsopties niet beschikbaar zijn, is uw recht op bezwaar beperkt omdat er dwingende beschermenswaardige redenen zijn voor de noodzaak van de verwerking, zie Art 21 (1) zin 2 AGV. Dit is met name het geval bij veiligheidsrelevante diensten.

 

Analyse van het gebruik van de website,Gebruik van de Shopping App  en statistieken

Om te begrijpen hoe onze websites worden gebruikt, om ons aanbod te optimaliseren en om gebruikersspecifieke inhoud te kunnen tonen, maken wij gebruik van technologieën voor gebruiksanalyse. 

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webtrackingdienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Het doel van ons gebruik van de tool is om de analyse van uw gebruikersinteracties op websites en in apps mogelijk te maken en om ons aanbod te verbeteren via de verkregen statistieken en rapporten en om het interessanter te maken voor u als gebruiker.

Wij registreren voornamelijk de interacties tussen u als gebruiker van de website en onze website met behulp van cookies, apparaat-/browsergegevens, IP-adressen en website- of app-activiteiten. Google Analytics verzamelt ook uw IP-adressen om de veiligheid van de dienst te waarborgen en om ons als exploitant van de website informatie te verschaffen over uit welk land, welke regio of welke plaats de betreffende gebruiker afkomstig is (zogenaamde "IP-locatiebepaling"). Voor uw bescherming gebruiken wij echter uiteraard de anonimiseringsfunctie ("IP-masking"), d.w.z. Google kort de IP-adressen in op het laatste octet binnen de EU/EER.

Google treedt op als opdrachtverwerker en wij hebben met Google een overeenkomstige overeenkomst gesloten. De door de cookie gegenereerde informatie en de (meestal verkorte) IP-adressen over uw gebruik van deze website worden meestal doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar verwerkt. Google heeft zich vrijwillig aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 GDPR). Voorts zijn wij met Google zogenaamde standaardcontractbepalingen overeengekomen, die ten doel hebben de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XIX). 

De rechtsgrondslag voor de verzameling en verdere verwerking van de informatie (die maximaal 14 maanden plaatsvindt) is uw toestemming (Art. 6 (1) lit. a AGV). Het intrekken van uw toestemming is te allen tijde mogelijk zonder de toelaatbaarheid van de verwerking tot aan de intrekking aan te tasten. In apps kunt u onder de instellingen van Android of iOS de reclame-ID opnieuw instellen. De eenvoudigste manier om uw toestemming in te trekken is via ons toestemmingsbeheerplatform (zie hierboven) of door de Google browser add-on te installeren, die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de/.

Meer informatie over de omvang van de door Google Analytics geleverde diensten is beschikbaar op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/. Google verstrekt informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van Google Analytics op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de/. 

Algemene informatie over gegevensverwerking, die volgens Google ook geldt voor Google Analytics, is te vinden in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Firebase Crashlytics:

Om bugs in de App op te sporen, te analyseren en te repareren gebruiken we Firebase Crashlytics, een dienst die wordt geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, D04 E5W5 Dublin, Ierland ("Google"). 

Firebase Crashlytics ontvangt real-time crashrapporten met details over de status van de app, code-locaties, apparaatinformatie en recente logbestandberichten. Deze informatie helpt ons het onderhoud van de app te vergemakkelijken en de stabiliteit te verbeteren. Als de app crasht, wordt bepaalde informatie over de crash, zoals tijdstip van crash, apparaattype, besturingssysteem en andere technische gegevens van je mobiele apparaat worden naar Firebase Crashlytics gestuurd. Deze crashrapporten bevatten geen IP-adressen of andere persoonlijke gegevens.

Deze diensten en technologieën zijn nodig om de centrale functies van de waterdrop® Hydration App te garanderen, evenals de uitvoering van contracten met gebruikers. Bovendien hebben we een legitiem belang bij het gebruik van deze technologieën voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van onze service. Het gebruik is gebaseerd op de rechtsgronden van Art 6 (1) lit b (nakoming van het contract) en Art 6 (1) lit f AGV (dwingende legitieme belangen). 

Google treedt op als orderverwerker en we hebben een overeenkomstig contract met Google gesloten. De door Firebase Crashlytics gegenereerde gebruikers-ID wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar verwerkt. Voor deze gevallen heeft Google zichzelf naar eigen zeggen een standaard opgelegd die overeenkomt met het voormalige EU-VS-privacyschild en heeft het beloofd de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven bij de internationale doorgifte van gegevens. Google heeft zich ook vrijwillig aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, een gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de VS waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft afgegeven. We zijn ook zogenaamde standaard contractuele clausules overeengekomen met Google, die tot doel hebben om naleving van een adequaat niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XV).

 Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van Firebase Crashlytics is te vinden in het privacybeleid van Google Firebase: https://firebase.google.com/support/privacy?hl=de.

 

Gerichte reclame

Wij en onze marketingpartners gebruiken uw gegevens voor gepersonaliseerde reclame die aan u wordt gepresenteerd op onze website en op de websites en apps van andere aanbieders (onsite en in-app optimalisatie van advertenties). 

Wij en onze marketingpartners maken gebruik van standaard internetmarkttechnologieën, met name om advertenties te plaatsen op sociale netwerken (bijv. Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads) en op advertentieruimten die naar ons worden doorverwezen via online advertentienetwerken zoals DoubleClick van Google. Op deze manier kunnen wij gerichter adverteren om u alleen reclame en aanbiedingen te presenteren die daadwerkelijk relevant voor u zijn. Deze technologieën worden alleen gebruikt als u toestemming hebt gegeven via ons platform voor toestemmingsbeheer in overeenstemming met Art 6 (1) lit. a AGV (zie hierboven). 

In het geval van online reclame kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan aanbieders van sociale netwerken en andere marketingpartners (zie punt XVIII). De belangrijkste technologieën en diensten die wij momenteel gebruiken zijn: 

 • Google AdSense: Deze website maakt gebruik van de online reclamedienst Google AdSense, waarmee u op uw interesses afgestemde banneradvertenties te zien krijgt om u te informeren over onze producten. De advertenties zijn herkenbaar aan de vermelding "Google ads" in de betreffende advertentie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats met uw toestemming. 

Door onze website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u onze website hebt bezocht. Daartoe plaatst Google via een korte tekst in de broncode van de website ("code snippet") een cookie op uw computer. De bovengenoemde basisgegevens zoals IP-adres en tijdstempel worden doorgegeven. Wij laten Google de informatie over u verzamelen die nodig is voor de desbetreffende advertentie, maar hebben verder geen kennis van de omvang van de gegevensverzameling en de opslagperiode. Als u met uw Google-account bent ingelogd, kunnen uw gegevens direct daaraan worden toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u zich afmelden. Het is mogelijk dat deze gegevens worden doorgegeven aan contractuele partners van Google, derden en overheden. Op deze website worden geen advertenties van derden via Google AdSense weergegeven. 

Het herroepen van uw toestemming is te allen tijde mogelijk zonder dat dit gevolgen heeft voor de toelaatbaarheid van de verwerking tot aan de herroeping. De eenvoudigste manier om uw toestemming in te trekken is via ons platform voor toestemmingsbeheer of via de volgende functies: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, waarbij met name de onderdrukking van cookies van derden ertoe leidt dat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door de op interesses gebaseerde advertenties van Google uit te schakelen via de link www.google.com/settings/ads, welke instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het uitschakelen van op interesses gebaseerde advertenties van providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne About Ads via de link www.aboutads.info/choices, welke instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door ze permanent uit te schakelen in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken. 

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Google heeft zich vrijwillig aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 GDPR). Daarnaast zijn wij met Google zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen, die tot doel hebben de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XIX).

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking, alsmede nadere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u verkrijgen bij Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland. Beschikbaar op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de, https://policies.google.com/ technologies/ads?hl=nl en https://business.safety.google/adsservices/.

 • Google Ads: Wij gebruiken de dienst Google Ads om onze aanbiedingen onder de aandacht te brengen met behulp van advertenties. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Ads een cookie op in uw eindapparaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats met uw toestemming. 

Het advertentiemateriaal wordt door Google geleverd via zogenaamde "ad servers". Hiervoor gebruiken wij en andere websites zogenaamde ad server cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals de weergave van advertenties of klikken door gebruikers, kunnen worden gemeten. De op onze website opgeslagen Google Ads-cookies stellen ons in staat informatie te verkrijgen over het succes van onze reclamecampagnes. Deze cookies zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden gewoonlijk de unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-view conversies) en opt-out informatie (markering dat een gebruiker niet langer wenst te worden aangesproken) als analysewaarden opgeslagen. 

De door Google ingestelde cookies stellen Google in staat uw internetbrowser te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Ads-klant bezoekt en de cookie op zijn computer nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Aan elke Ads-klant wordt een andere cookie toegewezen, zodat de cookies niet over de websites van andere Ads-klanten kunnen worden getraceerd. Door de integratie van Google Ads ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat. 

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij verzamelen zelf niet zelfstandig persoonsgegevens bij de genoemde reclamemaatregelen, maar stellen Google alleen in de gelegenheid deze gegevens te verzamelen. Wij ontvangen van Google alleen statistische evaluaties die informatie geven over welke advertenties hoe vaak en tegen welke prijzen werden aangeklikt. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van de reclamemedia; in het bijzonder kunnen wij op basis van deze informatie geen gebruikers identificeren.

Het herroepen van uw toestemming is te allen tijde mogelijk zonder dat dit gevolgen heeft voor de toelaatbaarheid van de verwerking tot aan de herroeping. De eenvoudigste manier om uw toestemming in te trekken is via ons platform voor toestemmingsbeheer of via de volgende functies: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, met name de onderdrukking van cookies van derden leidt ertoe dat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com", www.google.de/settings/ads, waarbij u deze instelling verwijdert wanneer u uw cookies verwijdert; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" uit te schakelen via de link www.aboutads.info/choices, waarbij u deze instelling verwijdert wanneer u uw cookies verwijdert; d) door deze permanent uit te schakelen in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. 

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Google heeft zich vrijwillig aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 GDPR). Daarnaast zijn wij met Google zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen, die tot doel hebben de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XIX).

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland, vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de, https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de, en https://business.safety.google/ adsservices/.

 • Google Conversion Tracking: Wij gebruiken Google Ads met de extra toepassing "Google Conversion Tracking". Dit is een procedure waarmee wij het succes van onze reclamecampagnes kunnen controleren. Daartoe worden de advertenties voorzien van een technische voorziening, bijvoorbeeld een ID, waarmee wij kunnen vaststellen hoe een gebruiker na het klikken op de advertenties reageert en of een van onze diensten daadwerkelijk wordt gebruikt. Hierdoor krijgen wij informatie in statistische vorm over het totale aantal lezers van onze advertenties, welke advertenties bijzonder populair zijn en, indien van toepassing, verdere informatie over de gevolgen van de advertentie. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is eveneens Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats na uw toestemming. U kunt de conversietrackingfunctie verhinderen of niet langer gebruiken op dezelfde manier als hierboven beschreven met betrekking tot Google Ads.

 • Google Remarketing: Wij gebruiken Google Ads met de aanvullende toepassing "Google Remarketing". Met deze procedure kunnen wij advertenties aanmaken op basis van bestaande informatie over u en u opnieuw aanspreken wanneer u het internet verder gebruikt. Dit gebeurt meestal door middel van cookies die bij uw bezoek aan onze aanbiedingen worden geplaatst, waardoor uw gebruiksgedrag bij het oproepen van verschillende websites door Google wordt geregistreerd en in gepseudonimiseerde vorm wordt geëvalueerd. Volgens eigen zeggen combineert Google de in het kader van de remarketing verzamelde gegevens niet met uw persoonlijke gegevens, die eventueel door Google worden opgeslagen. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is eveneens Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats met uw toestemming. U kunt de remarketingfunctie verhinderen of niet langer gebruiken op dezelfde manier als hierboven beschreven met betrekking tot Google Ads.

 • Google Customer Match: Wij gebruiken Google Ads met de aanvullende toepassing "Google Customer Match", onder andere voor "Similar Audiences" en remarketing. Voor het gebruik van Customer Match worden lijsten met gecodeerde gebruikersgegevens (bijv. e-mailadressen) geüpload. Na de upload controleert het systeem welke gegevens al bekend zijn en deelt deze gebruikers in een lijst in. Nadat de customer match lijsten zijn aangemaakt, worden de versleutelde klantgegevens automatisch weer verwijderd. De aanbieders krijgen hierdoor geen nieuwe adressen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is eveneens Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats met uw toestemming. U kunt deze functie verhinderen of niet meer gebruiken op dezelfde manier als hierboven beschreven met betrekking tot Google Ads. Meer informatie over "Customer Match" vindt u op https://support.google.com/google-ads/answer/6334160.

Google Optimize: Wij gebruiken Google Ads met de aanvullende toepassing "Google Optimize" en gebruiken Google Analytics-gegevens om delen van ons online aanbod te verbeteren en onze marketinginspanningen beter af te stemmen op de interesses van potentiële gebruikers.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is eveneens Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats met uw toestemming. U kunt deze functie verhinderen of niet langer gebruiken op dezelfde manier als hierboven beschreven met betrekking tot Google Ads.

 • Google Tag Manager: Wij gebruiken Google Tag Manager ("GTM"), een tag management systeem om JavaScript en HTML tags te beheren die worden gebruikt om websites te volgen en te analyseren. Tags zijn kleine stukjes code die worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten, onder andere: om de impact van online reclame en sociale kanalen te begrijpen; om remarketing en targeting in te stellen; en om websites te testen en te optimaliseren. GTM maakt het ons gemakkelijk om onze tags te integreren en te beheren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is ook Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats na uw toestemming. Als u uw toestemming heeft gedeactiveerd, houdt GTM rekening met deze deactivering. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland, vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en https://marketingplatform.google.com/ about/analytics/tag-manager/use-policy/.

 • Meta: Facebook en Instagram (Pixel, Conversion Tracking en Remarketing): Wij maken gebruik van reclamemaatregelen van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Meta"). Door de integratie van de zogenaamde "Meta Pixel" op onze website kunnen wij onze reclamemaatregelen ("Facebook Ads" en "Instagram Ads") aan gebruikers van onze website en het sociale netwerk Facebook en Instagram tonen en het succes meten en evalueren ("Conversion Tracking"). Deze verbinding tussen Facebook of Instagram en onze website wordt technisch uitgevoerd via de "Meta Pixel". De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats met uw toestemming. 

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Meta wanneer u onze website bezoekt. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Meta door het gebruik van deze tool verzamelt en stellen u daarom de ons bekende processen voor: Door de integratie van de Meta-pixel ontvangt Meta de informatie dat u de betreffende webpagina van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bij een Meta-dienst bent geregistreerd, kan Meta het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Facebook of Instagram bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere identificerende kenmerken te weten komt en deze gebruikt om uw profiel aan te maken. 

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op servers van Meta, ook in de VS. Meta heeft zich vrijwillig aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 GDPR). Daarnaast zijn wij met Meta zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen, die tot doel hebben de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen. 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de toelaatbaarheid van de verwerking tot aan de intrekking. De eenvoudigste manier om uw toestemming in te trekken is via ons platform voor toestemmingsbeheer. Daarnaast kunt u (alleen ingelogde gebruikers) bezwaar maken via het platform van de aanbieder via de volgende link: www.facebook.com/settings/?tab=ads#_möglich of https://help.instagram.com/ 478880589321969/?helpref=hc_fnav. 

Wij gebruiken ook de remarketingfunctie "Custom Audiences", die ook de Facebook Pixel gebruikt en op interesse gebaseerde advertenties weergeeft wanneer u onze website of andere websites bezoekt die ook de Facebook Pixel hebben geïntegreerd. Hierdoor kunnen wij u advertenties tonen die voor u interessant zijn om onze website interessanter voor u te maken en om ons aanbod aan de man te brengen.

Voor meer informatie over de Meta Pixel en hoe het werkt, zie Meta's help sectie op https://www.facebook.com/business/help/742478679120153? id=1205376682832142 en Meta's gegevensbeleid op https://www.facebook.com/ privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.

 • Twitter-advertenties: In verband met onze website maken wij gebruik van de diensten van Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland, om het succes te analyseren, te meten en ons online aanbod te optimaliseren. Deze verbinding tussen Twitter en onze website vindt technisch plaats via de "Twitter-pixel". 

Wij gebruiken de diensten om de effectiviteit van onze reclamemaatregelen te analyseren en te optimaliseren en om ons aanbod verder te ontwikkelen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats na uw toestemming. 

Twitter verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zichzelf een norm opgelegd die overeenkomt met het vroegere EU-VS-privacyschild. Daarnaast zijn wij met Twitter zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen, die tot doel hebben de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XIX).

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de tot dan toe uitgevoerde gegevensverwerking. De eenvoudigste manier om uw toestemming in te trekken is via ons platform voor toestemmingsbeheer. Daarnaast kunt u (alleen ingelogde gebruikers) bezwaar maken via het platform van de aanbieder via de volgende link: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads. U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door de betreffende instellingen van uw browser te selecteren; houd er echter rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. 

Meer gedetailleerde informatie over de verwerking van gegevens door Twitter vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring op https://twitter.com/en/privacy en in de aanvullende gegevensbeschermingsmededelingen op https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/data-processing-legal-bases, https://privacy.twitter.com/en/for-our-partners/global-dpa en https://AGV.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. 

 • TikTok Advertenties: Wij maken gebruik van de TikTok Advertising-service. TikTok Advertising is een online advertentieprogramma dat wordt aangeboden door TikTok Information Technologies UK Limited, One London Wall, London EC2Y 5EB ("TikTok"). Door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, zoals apparaatidentificatoren, wordt informatie over het gebruik van onze app (bijv. informatie over bekeken items) verzameld en door ons en TikTok onder gezamenlijke verantwoordelijkheid in deze context aan TikTok doorgegeven. 

Bij het gebruik van onze app bepalen wij de apparaat-ID van uw eindapparaat en geven wij op basis daarvan de trackinggegevens door aan TikTok. De verdere verwerking van de aan TikTok doorgegeven gegevens is uitsluitend de verantwoordelijkheid van TikTok in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze aan TikTok doorgegeven informatie kan aan uw persoon worden toegewezen met behulp van verdere informatie die TikTok over u heeft opgeslagen, bijvoorbeeld vanwege uw eigendom van een account op het sociale netwerk "TikTok". Op basis van de verzamelde informatie kunnen u in uw TikTok-account interessegerelateerde advertenties over onze aanbiedingen worden getoond (retargeting). De verzamelde informatie kan ook door TikTok worden geaggregeerd en de geaggregeerde informatie kan door TikTok worden gebruikt voor eigen reclamedoeleinden en voor de reclamedoeleinden van derden. TikTok kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit uw surfgedrag op deze website en kan deze informatie ook gebruiken om aanbiedingen van derden te promoten. TikTok kan de verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die TikTok over u heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "TikTok", zodat bij TikTok een profiel over u kan worden opgeslagen. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats na uw toestemming.

Voor zover TikTok uw gegevens verwerkt als enige verantwoordelijke voor de verwerking, bestaat de mogelijkheid dat uw gegevens door TikTok worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Wij zijn met TikTok zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen, die tot doel hebben de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XIX).

Meer informatie over gegevensbescherming bij TikTok vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de-DE. Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene doen gelden (bijv. recht op wissen) met betrekking tot de gegevens die TikTok over u verwerkt als verantwoordelijke voor de verwerking. Uw toestemming voor het gebruik van TikTok Advertising kunt u hier intrekken: https://support.tiktok.com/en/account-and-privacy/personalized-ads-and-data/ personalisatie-en-gegevens.

Pinterest Advertenties: Wij maken gebruik van de advertentiediensten van Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin, Ierland ("Pinterest"). Door het gebruik van cookies, apparaatidentificatoren of soortgelijke technologieën wordt informatie over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over bekeken artikelen) door ons en Pinterest in gezamenlijke verantwoordelijkheid verzameld en doorgegeven aan Pinterest. 

In onze websites is een Pinterest-pixel geïntegreerd, waarmee Pinterest een cookie in uw browser opslaat en zo trackinggegevens van de browser doorgeeft. Voor de verdere verwerking van de aan Pinterest doorgegeven gegevens is uitsluitend Pinterest volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming verantwoordelijk. Deze aan Pinterest overgedragen gegevens kunnen aan uw persoon worden toegewezen met behulp van verdere informatie die Pinterest over u heeft opgeslagen, bijvoorbeeld omdat u een account hebt op het sociale netwerk "Pinterest". De op de website verzamelde informatie kan worden gebruikt om u op uw Pinterest-account interessegerelateerde reclame over onze aanbiedingen te tonen (retargeting). De verzamelde informatie kan ook door Pinterest worden samengevoegd en de samengevoegde informatie kan door Pinterest worden gebruikt voor eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden. Pinterest kan bijvoorbeeld bepaalde interesses afleiden uit uw surfgedrag op onze websites en kan deze informatie ook gebruiken om reclame te maken voor aanbiedingen van derden. Pinterest kan de via onze website verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Pinterest over u heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "Pinterest", zodat een profiel over u kan worden opgeslagen op Pinterest. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats met uw toestemming.

Voor zover Pinterest uw gegevens verwerkt als enige gegevensbeheerder, bestaat de mogelijkheid dat uw gegevens door Pinterest worden doorgegeven aan de VS. Wij zijn met Pinterest zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen, die tot doel hebben de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XIX).

Meer informatie over gegevensbescherming bij Pinterest vindt u hier: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene doen gelden (bijv. recht op verwijdering) met betrekking tot de gegevens die Pinterest over u verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt de toestemming die u hebt gegeven met betrekking tot het gebruik van Pinterest Ads hier intrekken: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data. 

 • Snapchat Advertenties: Wij gebruiken de zogenaamde "Snap Pixel" van Snapchat, die wordt geëxploiteerd door Snap Inc, 2772 Donald Douglas, Loop North Santa Monica, CA 90405, USA ("Snapchat"), op onze websites voor analyse- en optimalisatiedoeleinden. 

Met behulp van de Snap Pixel kan Snapchat enerzijds de bezoekers van de website als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Snapchat Ads") bepalen. Dienovereenkomstig wordt de Snapchat Pixel gebruikt om de geschakelde Snapchat Ads alleen te tonen aan die Snapchat gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze website of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij doorgeven aan Snapchat (zogenaamde "Custom Audiences").

Met behulp van de Snap Pixel willen wij ervoor zorgen dat onze Snapchat-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Daarnaast stelt de Snap Pixel ons in staat om de effectiviteit van de Snapchat-advertenties te volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te zien of gebruikers na het klikken op een Snapchat-advertentie zijn doorgestuurd naar de website (zogenaamde "conversie").

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats met uw toestemming. De mogelijkheid bestaat dat uw gegevens door Snapchat worden doorgegeven aan de VS. Snapchat heeft zich vrijwillig aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 GDPR). Wij zijn met Snapchat zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen, die tot doel hebben de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XIX). 

Op de verwerking van gegevens door Snapchat is het gegevensgebruiksbeleid van Snapchat van toepassing. Algemene richtlijnen voor de weergave van Snapchat-advertenties zijn te vinden in het gegevensgebruiksbeleid van Snapchat: https://values.snap.com/de-DE/privacy/privacy-center. U kunt uw toestemming voor het gebruik van Snap Pixel hier intrekken: https://help.snapchat.com/hc/en-us/articles/7012345515796. 

 • LinkedIn Ads: Wij gebruiken de zogenaamde LinkedIn Insight tag (of LinkedIn Pixel) van LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn") op onze websites. Door deze JavaScript-tag te integreren, kunnen aan u als gebruiker van onze website op interesses gebaseerde advertenties ("Ads") worden getoond die voor u relevant zijn wanneer u het sociale netwerk LinkedIn of andere websites bezoekt die de methode ook gebruiken, en wij ontvangen statistieken over websitebezoekers en demografische gegevens. Bovendien kunnen wij uw gebruik van onze LinkedIn-reclame en de belangstelling voor onze aanbiedingen evalueren door middel van een conversietrackingfunctie en u ook LinkedIn Ads tonen op andere websites via retargeting. Op deze manier streven wij het belang na om de effectiviteit van de LinkedIn-advertenties te verbeteren en onze website interessanter voor u te maken. 

Door de LinkedIn Insight-tag te integreren, maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van LinkedIn, zowel bij het bezoeken van de LinkedIn-website als van websites waarin de LinkedIn Insight-tag is ingebouwd. LinkedIn en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gebruiksgegevens wanneer u onze website bezoekt en de overdracht aan de provider, maar LinkedIn is uitsluitend verantwoordelijk voor de relevante verwerking om de beschreven doelstellingen te verwezenlijken zodra de gegevens zijn overgedragen. Wij hebben geen invloed op de omvang en de aard van het gebruik van de gegevens door LinkedIn, daarom informeren wij u volgens onze stand van kennis: Door de integratie van de LinkedIn Insight-tag ontvangt LinkedIn de informatie dat u de desbetreffende webpagina van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een LinkedIn-dienst bent geregistreerd, kan LinkedIn het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij LinkedIn bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres, tijdslot en andere identificerende kenmerken te weten komt en deze koppelt aan de aan u toegewezen acties. 

Het deactiveren van de LinkedIn Insight tag en verdere advertentiebezwaren zijn mogelijk in de instellingen voor advertenties op www.linkedin.com/help/linkedin/answer/ 62931?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=nl en aanvullend op www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Verdere instellingsmogelijkheden en informatie zijn te vinden in het LinkedIn Privacy Center: https://privacy.linkedin.com/de-de?lr=1/. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats na uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, het gemakkelijkst via ons platform voor toestemmingsbeheer. LinkedIn verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. LinkedIn heeft zich vrijwillig aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 GDPR). Wij zijn met LinkedIn ook zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen, die tot doel hebben de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XIX).

Nadere informatie over de gegevensverwerking door LinkedIn kan worden verkregen bij de aanbieder, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; informatie over de LinkedIn Insight tag: https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/insight-tag?lr=1/ en privacy informatie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy/.

 • Microsoft Advertenties: Onze websites maken gebruik van de Microsoft Advertising service. Microsoft Advertising is een online advertentieprogramma dat wordt aangeboden door Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521). ("Microsoft"). 

Wij maken binnen de Microsoft Advertising service gebruik van zogenaamde Universal Event Tracking (UET), waarmee gegevens over deze website worden verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Hiervoor wordt uw surfgedrag op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld welke aanbiedingen u hebt bekeken. Hiervoor slaat Microsoft een cookie op in uw browser. Via deze cookie worden uw bezoeken geregistreerd. De cookie wordt gebruikt om uw webbrowser te identificeren en niet om u persoonlijk te identificeren. Microsoft verwerkt de over u op deze website verzamelde gegevens als enige gegevensbeheerder. 

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats na uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, het gemakkelijkst via ons toestemmingsbeheerplatform of hier: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads. 

Microsoft verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Microsoft heeft zich vrijwillig aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 GDPR). Wij zijn met Microsoft ook zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen, die tot doel hebben de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XIX).

Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft vindt u op: https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement.  Hier kunt u ook de rechten laten gelden die u als betrokkene ten opzichte van Microsoft heeft (bijv. recht op verwijdering). 

Reddit-advertenties: Wij plaatsen advertenties op het Reddit platform (Reddit, Inc. 548 Market St. #16093 San Francisco, California 94104) en gebruiken de analytics en conversion tracking technologie van het platform om de effectiviteit van deze advertenties te testen. Het doel van de gegevensverwerking is u te informeren over ons aanbod en het voor u duidelijk en gebruiksvriendelijk te maken.

De vertegenwoordiger van Reddit in de EU is Reddit Ireland Limited, Attn: Reddit EU Data Inquiries, Georges Quay Plaza, Floor 2 - 101, Dublin D02 F856 Ierland.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Reddit-server via een "Reddit Conversion Pixel". Reddit ontvangt daarbij onder andere de informatie van uw browser dat onze website vanaf uw eindapparaat is opgeroepen. Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de omvang van de overgedragen gegevens en het verdere gebruik ervan door Reddit en informeren u daarom naar onze stand van kennis: Door de integratie van Reddit-conversiepixels ontvangt Reddit de informatie dat u de desbetreffende website van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Reddit-dienst bent geregistreerd, kan Reddit het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Reddit bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificerende kenmerken te weten komt en opslaat. 

De door de pixel verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor klanten van Reddit Ads die hebben gekozen voor conversietracering. De klanten van Reddit Ads leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een webpagina met een tag voor het bijhouden van conversies.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats na uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, het gemakkelijkst via ons toestemmingsbeheerplatform. Als ingelogde gebruiker van Reddit kunt u bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van gegevens in een Reddit-cookie door naar de link https://www.reddit.com/personalization te gaan en uw voorkeursinstellingen te selecteren. Als u deze optie kiest, wordt er een nieuwe cookie (opt-out cookie) in uw browser geplaatst die Reddit informeert dat er geen gegevens over uw surfgedrag mogen worden opgeslagen. Houd er rekening mee dat de instelling moet worden gemaakt voor alle browsers die u gebruikt. Als al uw cookies in een browser worden verwijderd, heeft dit ook gevolgen voor de opt-out-cookie van Reddit. 

Reddit verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Wij zijn met Reddit zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen, die tot doel hebben de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XIX). 

Zie voor meer informatie over privacy en uw keuzes in dit verband het privacybeleid van Reddit op https://www.reddit.com/policies/ privacy-policy.

 • Apple Search Ads: Wij gebruiken het advertentieplatform Apple Search Ads om de doeltreffendheid van onze reclame-inspanningen te optimaliseren. Deze dienst wordt geleverd door Apple Distribution International Ltd, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (zie https://searchads.apple.com/de/terms-of-service). 

Account gegevens, App Store gegevens, app transactie gegevens en contextuele informatie (bijv. apparaat type, iOS versie, tijd van de dag, apparaat locatie, zoekopdracht) worden gebruikt om relevante advertenties te leveren. Apple maakt segmenten aan om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden in de App Store, Apple News en de app Stocks. Segmenten zijn groepen mensen met vergelijkbare interesses. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om te bepalen aan welke segmenten u wordt toegewezen en welke advertenties aan u worden aangeboden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats na uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de tot dan toe uitgevoerde gegevensverwerking. De eenvoudigste manier om uw toestemming in te trekken is via ons platform voor toestemmingsbeheer. Daarnaast kunt u de op interesses gebaseerde advertenties deactiveren zoals beschreven op https://support.apple.com/en-us/HT202074.

Apple verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten. Wij zijn met Apple zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen, die tot doel hebben een adequaat niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XIX).

Voor meer informatie over de manier waarop Apple gegevens verwerkt, zie Apple Search Ads and Privacy op https://searchads.apple.com/de/privacy, Apple Advertising & Privacy op https://www.apple.com/de/legal/privacy/data/de/apple-advertising/, en het Privacybeleid op https://www.apple.com/de/legal/privacy/de-ww/.  

 • Outbrain Amplify: Wij gebruiken op onze website verschillende tools van Outbrain UK Ltd (5 New Bridge Street, London, EC4V6JA, UK, hierna te noemen: "Outbrain"). Outbrain gebruikt cookies waarmee we kunnen analyseren hoe u onze website gebruikt. We gebruiken ook "Outbrain Amplify" naast de "Outbrain Pixel" om onze website te optimaliseren. Met deze tools kunnen wij uw gebruiksgedrag analyseren en ons aanbod verbeteren.

Met Outbrain kunnen wij u wijzen op verdere inhoud op onze website die ook voor u interessant kan zijn, en op websites van derden. De leesaanbevelingen worden bijvoorbeeld bepaald op basis van de inhoud die u tot nu toe hebt gelezen. De door Outbrain getoonde inhoud wordt door Outbrain automatisch gecontroleerd en inhoudelijk en technologisch geleverd. De weergave van leesaanbevelingen door Outbrain op basis van de door de cookies doorgegeven informatie wordt alleen gepseudonimiseerd, d.w.z. door een gegenereerde tekenreeks die aan u wordt toegekend. Persoonlijke gegevens worden verder niet opgeslagen. Outbrain registreert de apparaatbron, het browsertype en het geanonimiseerde IP-adres van de gebruiker. Om het IP-adres te anonimiseren, wordt het laatste octet van het IP-adres verwijderd. Outbrain en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gebruiksgegevens wanneer u onze website bezoekt en het doorsturen ervan naar de provider, maar Outbrain is als enige verantwoordelijk voor de relevante verwerking om de beschreven doelstellingen te realiseren zodra de gegevens zijn doorgestuurd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats na uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, het gemakkelijkst via ons toestemmingsbeheerplatform of hier: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home. 

De Europese Commissie heeft besloten dat het Verenigd Koninkrijk een passend beschermingsniveau biedt ten opzichte van de AGV. De doorgifte van gegevens vindt plaats op basis van dit adequaatheidsbesluit (zie punt XIX). Voor zover gegevens worden verstrekt aan Outbrain en/of overgedragen aan Outbrain Inc. of aan een andere ontvanger buiten de EU / EER, zal Outbrain ervoor zorgen dat de overdracht voldoet aan de EU-gegevensbeschermingswetgeving door een passend beschermingsniveau te bieden en dat er passende waarborgen zijn om de gegevens te beschermen. Zie https://www.outbrain.com/legal#amplify-dpa-us. 

Meer informatie over de gegevensverwerking door Outbrain vindt u hier: https://www.outbrain.com/privacy/.

 • Lucky Orange: Wij gebruiken op onze website de dienst van het bedrijf Lucky Orange (in de EU vertegenwoordigd door: Lucky Orange, EU Business Partners, 10 Ashe Street, Clonakilty, County Cork, P85 E4303, Ierland, hierna: "Lucky Orange"). Wij gebruiken de web analytics tool om de functionaliteit en bruikbaarheid van onze website te verbeteren. Lucky Orange analyseert het gebruikersgedrag bij het bezoeken van onze website en helpt ons bij het afleiden en verbeteren van onze website op basis van de verzamelde gegevens en de evaluaties in de vorm van zogenaamde "heat maps".

In deze context slaat Lucky Orange cookies op uw computer op, die worden gebruikt om informatie te verzamelen over, onder andere, de begintijd en het einde van het bezoek, de duur van het bezoek, het aantal bezoeken, klik-, scroll- en muisbewegingen, toetsaanslagen, alsmede informatie die door uw browser wordt doorgegeven, zoals browser en versie, geo-locatie (land, staat, stad), besturingssysteem en versie, taal, schermresolutie, verwijzende URL (via UTM-tags in de URL), gedragskenmerken die worden geactiveerd door Javascript of door gedragskenmerkende regels, internetprovider van het IP-adres, enz.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats na uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, het gemakkelijkst via ons toestemmingsbeheerplatform. U kunt het gebruik van Lucky Orange cookies ook voorkomen door een opt-out cookie in te stellen op de volgende link: https://privacy.luckyorange.com/ (klik op "Do not track me"). 

Lucky Orange verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. Google heeft zich vrijwillig aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 GDPR). Wij zijn met Lucky Orange ook zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen, die tot doel hebben de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XIX).

Voor meer informatie over de behandeling van verstrekte gegevens verwijzen wij naar het privacybeleid van Lucky Orange: https://www.luckyorange.com/legal/privacy. 

 

Sociale netwerken

 Wij onderhouden profielpagina's (ook wel "fanpagina's" genoemd) in verschillende sociale netwerken en integreren functies van sociale netwerken in onze website. Dit kunnen messenger-diensten en zogenaamde social plug-ins zijn. In de regel kunnen sociale netwerken uw gebruikersgedrag uitgebreid analyseren. Dit geldt met name wanneer u via de betreffende netwerken onze social media sites bezoekt.

Wij verwerken uw gegevens op basis van ons dwingende legitieme belang overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f AGV om u deze functionaliteit te bieden, de bekendheid van ons bedrijf te vergroten en te communiceren met sociale netwerken actieve klanten en andere gebruikers (bijv. het beantwoorden van vragen van gebruikers).

Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt door een sociaal netwerk en ons in verband met onze profielpagina's of door u ingediende inhoud, en wij zeggenschap hebben over de doeleinden en middelen van deze verwerking, zijn wij en het respectieve sociale netwerk gezamenlijke verantwoordelijken in de zin van Art 26 AGV (bijv. gegevens van Facebook Page Insights).

Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door sociale netwerken. Ook is het voor ons niet mogelijk om al deze gegevensverwerkingen binnen de sociale netwerken te traceren en hebben wij in de regel ook geen toegang tot deze gegevens. Daarom verstrekken wij u deze informatie altijd met behulp van de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende netwerken. Daarin vindt u informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de betreffende aanbieder, evenals uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen. Hieronder vindt u informatie over gegevensbescherming en opt-out opties op de respectievelijke netwerken. 

Wij gebruiken momenteel fanpagina's en sociale plug-ins van de volgende sociale netwerken, evenals de messenger-dienst van WhatsApp:  

 • Facebook (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) - privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/, overeenkomst gedeelde verantwoordelijkheid met Meta voor Page Insights: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data; opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com.
 • Twitter (Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ierland) - Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.
 • Instagram (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) - Privacybeleid / Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
 • Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) - privacybeleid: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy, opt-out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data. 
 • TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland) - Privacybeleid / Opt-out: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de-DE.
 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) - Privacybeleid https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de; Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland) - Privacybeleid https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • WhatsApp (WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) - Privacybeleid https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea, Opt-Out: https://faq.whatsapp.com/1285115568956956/ .

Profielpagina's:

Wij gebruiken het technische platform en de diensten van de aanbieders van deze informatiediensten. Wij wijzen erop dat u onze verschijningen op sociale netwerken en hun functies op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen). Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen de aanbieders van de sociale netwerken onder andere uw IP-adres en andere informatie die in de vorm van cookies op uw eindapparaat wordt opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als exploitant van de accounts, statistische informatie te verstrekken over de interactie met ons.

De in dit kader over u verzamelde gegevens worden verwerkt door de sociale netwerken en kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie, met name de VS. Volgens hun eigen verklaringen handhaven alle bovengenoemde aanbieders een adequaat niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van het vroegere EU-VS-privacyschild, sommige providers hebben zich vrijwillig aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 GDPR) en hebben wij met de ondernemingen de standaardclausules inzake gegevensbescherming gesloten (zie punt XIX). 

Het is ons niet bekend hoe de social media platforms de gegevens van uw bezoek aan ons account en interactie met onze berichten voor hun eigen doeleinden gebruiken, hoe lang deze gegevens worden opgeslagen en of gegevens aan derden worden doorgegeven. De gegevensverwerking kan verschillen naargelang u geregistreerd en ingelogd bent op het sociale netwerk of de site bezoekt als niet-geregistreerde en/of niet-ingelogde gebruiker. Wanneer u een bericht of het account opent, wordt het IP-adres dat aan uw eindapparaat is toegewezen, doorgegeven aan de aanbieder van het sociale netwerk. Als u momenteel bent ingelogd als gebruiker, kan een cookie op uw eindapparaat worden gebruikt om na te gaan hoe u zich op het netwerk heeft verplaatst. Door in websites geïntegreerde knoppen kunnen de platforms uw bezoeken aan deze websites registreren en aan uw respectieve profiel toewijzen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om op u afgestemde inhoud of reclame aan te bieden. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich afmelden of de functie "aangemeld blijven" deactiveren, de cookies op uw apparaat wissen en uw browser opnieuw opstarten. 

Wij, als aanbieder van de informatiedienst, verwerken ook alleen de gegevens van uw gebruik van onze dienst die u ons verstrekt en waarvoor interactie nodig is. Als u bijvoorbeeld een vraag stelt die wij alleen per e-mail kunnen beantwoorden, slaan wij uw gegevens op in overeenstemming met de algemene beginselen van onze gegevensverwerking, die wij in dit privacybeleid beschrijven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens op het betreffende sociale netwerk is Art. 6 (1) lit. f AGV. 

Om uw recht op gegevensbescherming uit te oefenen, kunt u zowel met ons als met de aanbieder van het sociale netwerk contact opnemen. Voor zover de ene partij niet verantwoordelijk is voor het antwoord of de informatie bij de andere partij moet opvragen, sturen wij of de aanbieder uw verzoek door naar de desbetreffende partner. Voor vragen over profilering, verwerking van uw gegevens bij gebruik van de website kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder van het sociale netwerk. Voor vragen over de verwerking van uw interactie met ons op onze site, schrijft u naar de contactgegevens die wij hebben verstrekt (zie punt XX). 

Welke informatie het betreffende sociale netwerk ontvangt en hoe deze wordt gebruikt, beschrijven de aanbieders in hun gegevensbeschermingsverklaringen (zie de lijst hierboven). Daar vindt u ook informatie over contactmogelijkheden en over de instellingsmogelijkheden voor advertenties. Meer informatie over sociale netwerken en hoe u uw gegevens kunt beschermen vindt u ook op https://www.youngdata.de/.

Sociale Plug-ins:

Sociale plug-ins worden alleen geladen als u de functie vooraf hebt geactiveerd door uw toestemming te geven. Via de plug-ins stellen wij u in staat tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats na uw toestemming.

De betreffende plug-in provider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor de weergave van behoeftegerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-in-provider om dit recht uit te oefenen. De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account heeft bij de plug-in provider en daar bent ingelogd. Als u bij de plug-in-provider bent ingelogd, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct aan uw account bij de plug-in-provider toegewezen. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld naar de pagina linkt, slaat de plug-in-provider deze gegevens ook op in uw gebruikersaccount en deelt ze publiekelijk met uw contacten. Wij raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo voorkomt dat uw profiel bij de plug-in-provider aan u wordt toegewezen. 

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op servers van de aanbieders, in het geval van internationale aanbieders ook buiten Europa. Voor deze gevallen hebben de aanbieders zich naar eigen zeggen een norm opgelegd die overeenkomt met het vroegere EU-VS-privacyschild en hebben zij beloofd bij de internationale overdracht van gegevens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen. Sommige providers hebben zich vrijwillig aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 GDPR). Voorts zijn wij met de aanbieders zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen, die ten doel hebben de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XIX). 

Het herroepen van uw toestemming is te allen tijde mogelijk zonder dat dit gevolgen heeft voor de toelaatbaarheid van de verwerking tot aan de herroeping. De eenvoudigste manier om uw toestemming in te trekken is via ons platform voor toestemmingsbeheer (zie hierboven) of via de functies van de aanbieders van sociale netwerken.  

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van deze aanbieders (zie de lijst hierboven). Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy. 

 

Video-integratie 

 YouTube:

Om onze website te optimaliseren zijn op onze website componenten van YouTube geïntegreerd ("YouTube-plugin"). YouTube is een internetvideoportaal waar videoclips gratis kunnen worden bekeken, beoordeeld, becommentarieerd en geüpload. De verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van YouTube wordt uitgevoerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, als verantwoordelijke. Meer informatie over YouTube is beschikbaar op https://www.youtube.com/yt/about/de/. 

Wanneer u een website bezoekt die een YouTube-video bevat, wordt de desbetreffende video van YouTube geladen. Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Daarnaast worden de bovengenoemde basisgegevens zoals IP-adres en tijdstempel doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. De rechtsgrondslag voor de weergave van de video's is Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats met uw toestemming. 

Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw YouTube-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om zijn website naar behoefte vorm te geven. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om behoeftegerichte reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op servers van Google, ook in de VS. Google heeft zich vrijwillig aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 GDPR). Voorts zijn wij met Google zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen, die ten doel hebben de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XIX).

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in de privacy-instellingen van YouTube op https://www.youtube.com/intl/ALL_at/howyoutubeworks/user-settings/privacy/, in YouTube Help onder "Privacy basics in YouTube apps", beschikbaar op https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=de, en in het privacybeleid van Google op of https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Informatie over een mogelijke opt-out is te vinden op https://adssettings.google.com/authenticated.

Vimeo:

Onze websites maken gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. 

Sommige van onze internetpagina's bevatten video's van Vimeo. Wanneer u een dergelijke website bezoekt, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de Vimeo-server doorgegeven welke van onze websites u hebt bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bij Vimeo bent ingelogd of geen Vimeo-account hebt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. De rechtsgrondslag voor de weergave van de video's is Art. 6 (1) lit. a AGV, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats met uw toestemming.

Als u bij Vimeo bent ingelogd als lid, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u op de startknop van een video klikt, kan deze informatie ook aan een bestaand gebruikersaccount worden toegewezen. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-gebruikersaccount voordat u onze website gebruikt en de bijbehorende cookies van Vimeo te verwijderen.

De door Vimeo verzamelde informatie wordt aan de Vimeo-server in de VS doorgegeven. Vimeo heeft zich vrijwillig aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 GDPR). Wij zijn met Vimeo ook zogenaamde standaardclausules inzake gegevensbescherming overeengekomen, die tot doel hebben een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen (zie punt XIX). 

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

 

Uw persoonsgegevens kunnen aan derden worden doorgegeven in de volgende situaties

Bij het doorgeven van uw persoonlijke gegevens zorgen wij altijd voor het hoogst mogelijke veiligheidsniveau en werken daarom alleen samen met zorgvuldig geselecteerde en contractueel verplichte dienstverleners en contract- en samenwerkingspartners.

 

XVIII. Categorieën van begunstigden

 

Bedrijvengroep (waterdrop® bedrijvengroep)

De waterdrop® bedrijvengroep ("groep") exploiteert ook (fysieke) winkels. Wanneer u in onze winkels winkelt, kunnen de winkelmedewerkers uw persoonlijke gegevens (naam, adressen en bestelgeschiedenis) inzien. Afhankelijk van hun vestiging bij Waterdrop Microdrink GmbH, het in Oostenrijk gevestigde moederbedrijf van Waterdrop (zie punt I), of bij verkoop- of joint-venturebedrijven (zie punt XIII). 

 

Scheepvaartmaatschappij

Wij geven Waterdrop Fulfillment s.r.o (Tsjechië) de opdracht voor de levering van goederen. Wij werken ook samen met externe dienstverleners (bijv. Austrian Post, DHL, Hermes, enz.) voor de levering van bestellingen. 

Deze dienstverleners ontvangen van ons persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende bestelling. Concreet gaat het om uw

 • Achternaam, voornaam
 • Leveringsadres 
 • Postnummer, indien van toepassing (als u de bestelling bij een DHL pakstation wilt laten afleveren). 
 • E-mailadres, indien van toepassing (indien de verzenddienstverlener u per e-mail wil informeren over de verwachte leveringsdatum).
 • Telefoonnummer, indien van toepassing (bv. voor het doorsturen van aankondigingen).

De doorgifte vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f AGV om onze klanten ook een notificatiedienst te kunnen aanbieden en zo de verzending zo klantvriendelijk mogelijk te maken.

 

IT-dienstverlener

Wij werken samen met technische dienstverleners en leveranciers van IT-tools om onze diensten aan u te leveren. Deze dienstverleners zijn bijvoorbeeld externe IT-dienstverleners die de technische levering van onze website  en Shopping Apps (bijv. Shopify) en gebruikerscommunicatie (bijv. Iterable) mogelijk maken, evenals aanbieders van verschillende IT-tools en software as a service (bijv. Klaviyo). De belangrijkste dienstverleners of leveranciers zijn:

Aanwezigheid op het web:

 • Shopify: Onze aanwezigheid op het web, inclusief het aanbieden van de website en webshop en onze Shopping Apps, wordt aangedreven door Shopify. Shopify biedt een compleet e-commerce platform waarmee handelaren een online winkel kunnen creëren en hun commerciële activiteiten kunnen verenigen. Shopify (platform en apps) wordt ook gebruikt voor marketingactiviteiten (bijv. gepersonaliseerde berichten, waterdrop® Club) en klantenbeheer en ondersteuning (bijv. back in stock e-mails, reactivatie e-mails, web push notificaties). Meer informatie over de provider en apps is te vinden op https://www.shopify.com/de en https://apps.shopify.com/. 

Dienstverlener voor Europa is Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland, met BTW-identificatienummer IE 3347697KH (zie punt 13 van de Algemene Voorwaarden van Shopify, https://www.shopify.de/legal/agb). 

Uw persoonsgegevens (bijv. naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens, en informatie over hoe u toegang krijgt tot onze websites, account en platform) worden verwerkt door Shopify International Limited, het Shopify bedrijf in Ierland. In de loop van het leveren van de Diensten kunnen deze persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere regio's, waaronder Canada en de Verenigde Staten. Uw persoonsgegevens worden beschermd door de Canadese wet wanneer ze naar Canada worden verzonden. De Europese Commissie heeft bepaald dat dit een adequate bescherming van uw gegevens biedt. Als wij die persoonsgegevens vervolgens naar een land buiten Canada sturen (bijvoorbeeld naar subverwerkers), worden die gegevens beschermd door contractuele verplichtingen die vergelijkbaar zijn met die in de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de ). 

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens is te vinden in het item "Privacybeleid voor klanten (voor klanten die kopen bij shops die Shopify gebruiken)" op https://www.shopify.com/de/legal/privacy/customers, in het privacybeleid van Shopify op https://www.shopify.com/de/legal/datenschutz, en in het addendum voor gegevensverwerking op https://www.shopify.com/de/legal/dpa. 

 • REVIEWS.io: Om uw ervaringen en beoordelingen te ontvangen, maken wij gebruik van REVIEWS.io. Wanneer u een beoordeling maakt op https://www.reviews.io/company-reviews/store/waterdrop-de, worden uw gegevens verzameld door REVIEWS.io Limited 29 St Nicholas Place, Leicester, LE1 4LD UK en aan ons doorgegeven. Uw recensie wordt vervolgens gepubliceerd op onze website. We kunnen per e-mail contact met u opnemen voor informatie of documentatie om uw ervaring te bewijzen. Voor meer informatie over privacy, inclusief hoe u beoordelingen kunt verwijderen, raadpleegt u het privacybeleid van REVIEWS.io: https://www.reviews.io/front/user-privacy-policy. 
 • reCaptcha: Daarnaast gebruiken wij op onze websites de Google-dienst reCaptcha om te bepalen of een mens of een computer een bepaalde invoer in ons commentaarformulier indient. Google gebruikt de volgende gegevens om te controleren of u een mens of een computer bent: IP-adres van het gebruikte eindapparaat, de website die u bij ons bezoekt waarop de captcha is ingebouwd, de datum en duur van het bezoek, de herkenningsgegevens van de gebruikte browser en het type besturingssysteem, Google-account als u bij Google bent ingelogd, muisbewegingen op de reCaptcha-gebieden en opdrachten waarbij u afbeeldingen moet identificeren. De rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is Art 6 lid 1 lit f AGV. Er is een gerechtvaardigd belang van onze kant bij deze gegevensverwerking om de veiligheid van onze website te waarborgen en ons te beschermen tegen geautomatiseerde ingangen (aanvallen). Een overzicht van het basisgebruik van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid op www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Informatie over een mogelijke opt-out is te vinden op https://adssettings.google.com/authenticated. 
 • ReCharge: wij gebruiken de software van ReCharge Inc, 3030 Nebraska Avenue, Los Angeles California US 90404, USA (""ReCharge"") om bestellingen voor abonnementen te verwerken. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR. Wij geven informatie die u tijdens het bestelproces aan ons verstrekt door aan ReCharge, naast informatie met betrekking tot uw bestelling. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor het aanmaken en beheren van klantabonnementen en het verwerken van betalingen. ReCharge verwerkt de informatie die u tijdens het bestelproces aan ons verstrekt namens ons.

Daarnaast is ReCharge gecertificeerd voor de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS. Dit betekent dat ReCharge zich ertoe verplicht de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van ReCharge via de volgende link: https://rechargepayments.com/privacy-policy.

Klantbeheer en ondersteuning:

 • Klaviyo: voor klantenbeheer, het versturen van berichten per e-mail en gebruikersanalyse (aanwezigheid op het web en gepersonaliseerd nieuws) maken wij gebruik van de diensten van Klaviyo, Inc, 125 Summer Street, Boston MA, 02111, USA ("Klaviyo"). Meer informatie over de provider is te vinden op https://www.klaviyo.com/legal. 

Klaviyo helpt ons het gebruik van onze website te analyseren en gebruikt daarvoor cookies. Bepaalde gebruiksgegevens zoals informatie over eindapparaten (IP-adres, besturingssysteem en webbrowser), informatie over het gebruik van onze website (toegang, gebruikersgedrag), aankoop- en bestelgeschiedenis en details over hoe personen omgaan met onze e-mails (bijv. of de e-mail wordt geopend en op welke links in de e-mail wordt geklikt) worden gekoppeld aan uw persoon (bijv. na invoer in een registratieformulier) en opgeslagen in onze klantendatabase ("CRM"). Hierdoor kunnen wij u informatie en aanbiedingen sturen die zijn afgestemd op uw interesses.

Daarbij kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden doorgestuurd naar Klaviyo servers in de Verenigde Staten (VS). Klaviyo heeft zich vrijwillig aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (art. 45 GDPR). Extra hebben wij met Klaviyo een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten, waarin Klaviyo zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen en ze in het bijzonder niet aan derden door te geven. De standaard contractuele clausules van de Europese Commissie maken deel uit van de gegevensverwerkingsovereenkomst (zie punt XIX). Bovendien verbindt Klaviyo zich ertoe aanvullende maatregelen te nemen. 

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens vindt u in Klaviyo's Privacybeleid op https://www.klaviyo.com/legal/privacy/privacy-notice, evenals in de Gegevensverwerkingsovereenkomst op https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement. Een overzicht vindt u in Klaviyo's Privacy Center: https://www.klaviyo.com/legal/privacy. 

 • NetSuite: voor klantrelatiebeheer, orderbeheer en orderverwerking gebruiken wij NetSuite CRM van Oracle Corporation, 2300 Oracle Way Austin, TX 78741 USA (https://www.oracle.com/de/corporate/contact/global.html). 

Oracle behoudt zich het recht voor persoonsgegevens voor diensten wereldwijd te verwerken, over te dragen en te bewaren voor zover dat nodig is om de diensten te leveren. Voor zover een dergelijke wereldwijde toegang een overdracht van persoonsgegevens voor diensten vanuit de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk ("EER") en/of Zwitserland inhoudt naar aan Oracle gelieerde ondernemingen of derde subverwerkers in landen buiten de EER of Zwitserland waarvoor de Europese Commissie of een bevoegde nationale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER geen bindend besluit heeft genomen over een passend niveau van gegevensbescherming, zullen dergelijke overdrachten onderworpen zijn aan bindende en passende overdrachtsmechanismen die passende bescherming bieden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals standaardcontractbepalingen van de EU (Oracle Services Privacy Policy I.7.; zie ook punt XIX).

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid van Oracle op https://www.oracle.com/de/legal/privacy/ in het bijzonder https://www.oracle.com/de/legal/privacy/services-privacy-policy.html#1-7).

 • Typeform: wij gebruiken de dienst Typeform om online enquêtes op onze website weer te geven. Typeform wordt beheerd door TYPEFORM SL, C/Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanje (https://www.typeform.com/).

In dit kader worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt: IP-adres, e-mailadres, duur van het bezoek, datum en tijdstip van het bezoek en, indien van toepassing, verdere gegevens die in het kader van de enquête worden verzameld (zie de punten XIV en XV). 

In het kader van de verwerking via Typeform kunnen gegevens worden doorgegeven aan de VS. De beveiliging van de doorgifte wordt regelmatig gewaarborgd via zogenaamde standaardcontractbepalingen, die ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat voldoet aan de AGV (zie punt XIX). 

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens en over de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen dergelijke gegevens en deze te verwijderen bij Typeform, zie het privacybeleid van Typeform op https://admin.typeform.com/to/dwk6gt. 

 • Chatarmin: voor klantenbeheer, het versturen van berichten via Whatsapp, SMS of andere messenger-diensten en voor gebruikersanalyse (gepersonaliseerde nieuwsberichten) maken we gebruik van de diensten van de WhatsApp-marketingtool van het bedrijf chatarmin.com GmbH, Josef Brenner-Straße 11/11, A-3400 Klosterneuburg ("Chatarmin").

Berichten worden verzonden via SMS, WhatsApp of andere messenger-diensten met behulp van de Whatsapp-marketingtool Chatarmin. Je persoonlijke gegevens (naam en voornaam, telefoonnummer, Messenger ID, IP-adres en berichtgeschiedenis) worden verwerkt door Chatarmin tijdens het gebruik van de Messenger-dienst. Een actieve account bij de respectievelijke provider is vereist om de Messenger service te kunnen gebruiken.

We hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met Chatarmin. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat Chatarmin persoonlijke gegevens alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens vindt u in het privacybeleid van Chartarmin op https://chatarmin.com/en/privacy-policy

 

Aanbieder van betalingsdiensten

Wij bieden verschillende betalingsmogelijkheden, zoals betaling vooraf, betaling per creditcard en betaling via PayPal. Om betalingen te verwerken, geven wij uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling of betalingsdienstaanbieder die met de betaling is belast. Deze bedrijven mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de verwerking van de bestelling en niet voor andere doeleinden. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door deze dienstverleners vindt u in hun privacybeleid:

 • Shop Pay: Wij gebruiken Shop Pay, een dienst voor online betaaloplossingen van Shopify, op onze website en Shopping Apps. De contractpartij van Shopify voor Europa is Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland, met BTW-identificatienummer IE 3347697KH (zie punt 13 van de Algemene Voorwaarden van Shopify, https://www.shopify.de/legal/agb). Shopify verwerkt de betalingsinformatie die u bij de check-out verstrekt (bijvoorbeeld het nummer van uw kaart waarmee u betaalt of uw bankrekeningnummer) en andere gegevens die u verstrekt (bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer). Dit kan ook worden gebruikt om te bepalen of u in aanmerking komt voor bepaalde aanbiedingen of betalingsmethoden. Zie voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens het item "Privacybeleid voor gebruikers van Shopify Apps (voor gebruikers van de Apps, Customer-Facing Services of Shopify's Free Business Tools)" op https://www.shopify.com/de/legal/privacy/app-users, Shopify's Privacybeleid op https://www.shopify.com/de/legal/datenschutz, en Shopify's Data Processing Addendum op https://www.shopify.com/de/legal/dpa.
 • Amazon Pay: Wij laten het betalingsproces afhandelen via de betalingsdienstaanbieder Amazon Pay (Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg). In dit kader geven wij de volgende gegevens door aan Amazon Payments: voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Amazon Payments Europe behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren om uw bereidheid en vermogen om te betalen te garanderen. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Amazon Pay: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=NSGoogle en https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010& ref_=footer_privacy&ld=NSGoogle&language=en_DE&currency=EUR. 
 • Google Pay: Wij stellen het betalingsproces mogelijk via de betalingsdienstaanbieder Google Pay (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Ten behoeve van de betalingsverwerking wordt de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met informatie over uw bestelling doorgegeven aan Google. Google behoudt zich het recht voor om bepaalde transactiespecifieke informatie voor elke via Google Pay uitgevoerde transactie te verzamelen, op te slaan en te analyseren. Daarnaast behoudt Google zich in zijn privacybeleid het recht voor om verzamelde gegevens door te geven aan externe aanbieders en dochterondernemingen. Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring van Google Pay en de relevante gebruiksvoorwaarden en beleidsregels, beschikbaar op https://support.google.com/googlepay/answer/9039712?hl=de.  
 • Shopify Betalingen: Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u een betalingsmethode kiest die via de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments wordt aangeboden, met name betaling met krediet- en debetkaart, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de gegevens doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bank sorteercode, kredietkaartnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art 6 Para 1 lit b AGV. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments vindt u op het volgende internetadres: https://www.shopify.com/legal/privacy. Informatie over de gegevensbescherming van Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy. 
 • Klarna - Betaal nu of betaal later: In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij verschillende betalingsmogelijkheden. (zie punt 14 in onze Algemene Voorwaarden, https://www.waterdrop.de/pages/agb).  

Kiest u voor de betaalmethode Sofortüberweisung, dan betaalt u zonder extra registratie via internetbankieren met PIN en TAN. De invoer van deze gegevens vindt plaats na afronding van de bestelling op de pagina's van Sofort GmbH als onderdeel van de Klarna Groep. Wij sturen de volgende persoonlijke informatie over uw bestelling naar Klarna voor de overdracht: Bestelnummer, betalingsbedrag, land. 

Als u daarentegen hebt gekozen voor "Klarna Factuur" of "Koop op afbetaling", hebben wij de volgende gegevens nodig voor de betalingsverwerking van uw aankoop en een identiteits- en kredietcontrole door Klarna: Voor- en achternaam, adres, geboortedatum, e-mailadres en gegevens met betrekking tot de bestelling, zoals factuurbedrag, artikel, leveringswijze. Klarna verzamelt en gebruikt ook informatie over eerder betalingsgedrag en waarschijnlijkheidswaarden voor dit gedrag in de toekomst. 

Gelieve in dit verband kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de mededeling inzake gegevensbescherming van Klarna, beschikbaar op https://www.klarna.com/de/agb/ en https://www.klarna.com/de/datenschutz/. 

 • PayPal: Bij betaling via PayPal worden uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). Als u voor PayPal hebt gekozen, wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar de website van PayPal. Ongeacht dit, sturen wij de volgende gegevens naar PayPal om de bestelling te verwerken: naam en voornaam, leveringsadres (in het geval van een ander leveringsadres, eventueel ook de naam van een derde partij zoals een buurman), bestelnummer, betalingsbedrag. 

PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - "kopen op rekening" via PayPal. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de levering van de respectieve betaalmethode. 

Meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

Sociale netwerken en andere marketingpartners

 In het kader van reclamecampagnes delen wij uw gegevens met aanbieders van sociale netwerken. Meer informatie vindt u onder punt XVII.

Wij werken ook samen met andere geselecteerde marketingpartners om onze website en reclamecampagnes te verbeteren en om u te informeren over interessante aanbiedingen, lopende promoties, producten, diensten, quizzen, uitdagingen en wedstrijden. De belangrijkste marketingpartners zijn:

Voucheraanbiedingen van Sovendus GmbH: Om een voor u interessante voucheraanbieding te selecteren, geven wij de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres in gepseudonimiseerde en gecodeerde vorm door aan Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus) (Art 6 (1) lit. f AGV). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt door Sovendus gebruikt om rekening te houden met een mogelijk bezwaar tegen reclame (Art 21 (3), Art 6 (1) lit. c AGV). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiliging en wordt gewoonlijk na zeven dagen geanonimiseerd (Art 6 (1) lit. f AGV). Bovendien geven wij het bestelnummer, de bestelwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel in gepseudonimiseerde vorm door aan Sovendus voor factureringsdoeleinden (Art. 6 (1) lit. f AGV). Als u geïnteresseerd bent in een tegoedbonaanbieding van Sovendus, als er geen reclame bezwaar is tegen uw e-mailadres en als u alleen in dit geval op de getoonde tegoedbonbanner klikt, worden uw titel, naam, postcode, land en e-mailadres door ons in gecodeerde vorm aan Sovendus doorgegeven voor het opmaken van de tegoedbon (Art 6 (1) lit. b, f AGV). Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online informatie over gegevensbescherming op www.sovendus.de/datenschutz.

 • LoyaltyLion: om u in staat te stellen deel te nemen aan het loyaliteitsprogramma, maken wij gebruik van een dienst van LoyaltyLion Ltd, gevestigd te 165 Fleet Street Londen, Verenigd Koninkrijk ("LoyaltyLion"). LoyaltyLion is een instrument waarmee wij loyaliteitspunten verstrekken en onze klanten de mogelijkheid bieden om beloningen te ontvangen. Ga voor meer informatie naar https://loyaltylion.com/terms-of-service.  

Hiervoor worden de door u verstrekte gegevens en andere gegevens die nodig zijn voor het beheer van uw spaarpunten aan LoyaltyLion doorgegeven, zodat LoyaltyLion de dienst kan uitvoeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming voor het lidmaatschap van de waterdrop® Club (Art 6 (1) lit. a AGV). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (zie punt XV).

De Europese Commissie heeft besloten dat het Verenigd Koninkrijk een passend beschermingsniveau biedt ten opzichte van de AGV. De doorgifte van gegevens vindt plaats op basis van dit adequaatheidsbesluit (zie punt XIX). 

Meer informatie over de gegevensverwerking door LoyaltyLion en een "opt-out"-mogelijkheid vindt u hier: https://loyaltylion.com/privacy.

 

Autoriteiten en andere derden 

Als wij daartoe verplicht zijn door een officiële of gerechtelijke beslissing of als wij daartoe gerechtigd zijn, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor de vervolging van strafbare feiten of voor de uitoefening en handhaving van onze rechten en vorderingen, geven wij uw gegevens zo nodig door aan rechtshandhavingsinstanties of andere derden.

 

XIX. Rechtsgrondslag voor de overdracht

 Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor andere doeleinden dan die welke in dit privacybeleid zijn uiteengezet. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien: 

 • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art 6 (1) lit. a AGV (bijv. sociale media netwerken), 
 • dit is wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor de verwerking van contractuele relaties met u (bijv. verzendbedrijven, betalingsdienstaanbieders) conform Art 6 (1) lit. b AGV, 
 • in het geval dat er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat op grond van Art 6 (1) lit. c AGV (bijvoorbeeld autoriteiten), 
 • de openbaarmaking is noodzakelijk in overeenstemming met Art 6 (1) lit. f AGV om gerechtvaardigde belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient bij het niet openbaar maken van uw gegevens (bijv. meldingsdienst van scheepvaartmaatschappijen; uitoefening en handhaving van onze rechten en vorderingen) of  
 • dit wordt uitgevoerd door een dienstverlener (bijv. een technische dienstverlener) die namens ons en in onze exclusieve opdracht handelt, die wij zorgvuldig hebben geselecteerd (Art 28 (1) AGV) en met wie wij een overeenkomstige overeenkomst over de opgedragen verwerking hebben gesloten (Art 28 (3) AGV), die onze contractant onder meer verplicht passende beveiligingsmaatregelen te treffen en ons uitgebreide controlebevoegdheden verleent. 

Dienstverleners en andere contractuele en samenwerkingspartners kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere landen. Indien uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt, kan dit ertoe leiden dat uw gegevens worden doorgegeven aan een land met een lagere gegevensbeschermingsnorm dan in de Europese Unie. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat uw gegevens worden verwerkt door overheidsinstanties, voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk ook zonder de mogelijkheid van juridisch verhaal. 

Wij treffen passende waarborgen, waaronder het sluiten van EU-standaardclausules inzake gegevensbescherming (zie de tekst van het contract op https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de), voor het geval dat persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt en de Europese Commissie geen besluit inzake adequaatheid heeft genomen.

Er zijn adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie beschikbaar voor bijvoorbeeld Canada, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (zie een lijst op https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

 

Uw rechten

 

 1. Met wie kunt u contact opnemen? 

 

Als u vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen (zie punt I). U kunt contact met ons opnemen via e-mail: privacy@waterdrop.com

 

XXI. Veiligheid van uw persoonsgegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar houd er rekening mee dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag veilig is. Daarom kunnen wij de absolute veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen.

Wij gebruiken de wijdverbreide SSL/TLS-procedure (Secure Socket Layer / Transport Layer Security) in verband met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund wanneer u onze website bezoekt. In de regel is dit een 256-bits versleuteling. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. Of een bepaalde pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de statusbalk van uw browser. 

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Wij passen onze veiligheidsmaatregelen voortdurend aan de technische ontwikkelingen aan.

 

XXII. Links naar externe websites

 Onze dienst kan links - zogenaamde hyperlinks - bevatten naar websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u van een van onze websites rechtstreeks doorgestuurd naar de website(s) van de andere aanbieder(s). U herkent dit onder andere aan de verandering van de URL. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens of andere praktijken op deze websites en diensten van derden, aangezien wij daar geen invloed op hebben. Informeert u zich over de behandeling van uw persoonlijke gegevens door deze bedrijven rechtstreeks op de respectievelijke websites.

 

XXIII. Herroepingsrecht in geval van verwerking op basis van toestemming

 Als uw persoonsgegevens worden verzameld op basis van toestemming overeenkomstig Art 6 (1) lit. a AGV (zie punt V) (bijvoorbeeld gepersonaliseerde nieuwsberichten), hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten. De herroeping van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, stuurt u gewoon een e-mail naar privacy@waterdrop.com.

 

XXIV. Recht van bezwaar

 Voor zover uw persoonsgegevens worden verzameld op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f AGV (zie punt V), hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig Art. 21 AGV, mits daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Indien uw bezwaar gericht is tegen directe reclame, heeft u een algemeen recht van bezwaar; een motivering is in deze gevallen niet vereist. Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, kunt u een e-mail sturen naar privacy@waterdrop.com.

 

XXV. Uw rechten als gegevensbescherming

 Als betrokkene van een verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht, 

 • om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt overeenkomstig Art. 15 AGV. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;
 • de rectificatie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens onverwijld te eisen overeenkomstig Art. 16 AGV; 
 • op grond van Art. 17 AGV om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; 
 • om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen overeenkomstig Art. 18 AGV, voor zover u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is, wij de gegevens niet langer nodig hebben en u bezwaar maakt tegen de verwijdering ervan omdat u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U hebt ook het recht op grond van Art 18 AGV als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 AGV;
 • overeenkomstig Art. 20 AGV, om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke; en 
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig Art. 77 AGV. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze maatschappelijke zetel.  In Nederlandis de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens, Hoge Nieuwstraat 8, 2514 EL The Hague, telefoon: (+31) - (0)88 - 1805250,  website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Om uw recht op gegevensbescherming uit te oefenen, met uitzondering van het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, hoeft u alleen maar een e-mail te sturen naar privacy@waterdrop.com.

 

XXVI. Gegevensbescherming voor kinderen

Onze diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 14 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van personen jonger dan 14. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke informatie hebben verzameld van personen jonger dan 14 jaar zonder de toestemming van de ouders te controleren, zullen wij stappen ondernemen om deze informatie van onze servers te verwijderen. 

Indien wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens en uw land de toestemming van een ouder vereist, kunnen wij de toestemming van uw ouder verkrijgen alvorens die gegevens te verzamelen en te gebruiken.

 

Actualisering en wijziging van dit privacybeleid

 Dit privacybeleid is actueel vanaf februari 2024. Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wijzigingen kunnen noodzakelijk zijn vanwege de verdere ontwikkeling van onze websites, apps en aanbiedingen of vanwege wijzigingen in wettelijke of regelgevende vereisten. 

Wij brengen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door de nieuwe versie van het privacybeleid op deze pagina te plaatsen. U kunt de huidige versie van het privacybeleid te allen tijde op deze pagina bekijken en afdrukken.

Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze pagina zijn geplaatst.