GEBRUIKSVOORWAARDEN voor de waterdrop® Hydration App

Geactualiseerd t/m: [17.06.2021]

De hierna genoemde gebruiksvoorwaarden (de "gebruiksvoorwaarden ") leggen de juridische grondslag voor het gebruik van de waterdrop® Hydration App en de hierbij door waterdrop® Microdrink GmbH, gevestigd te Wenen, geregistreerd in het Oostenrijkse Handelsregister onder nr. FN 449685b ("waterdrop®") aangeboden diensten vast.

Gebruikers van de waterdrop® Hydration App (hierna te noemen: "gebruikers") dienen deze gebruiksvoorwaarden vóór installatie van de waterdrop® Hydration App aandachtig door te lezen. De gebruiksvoorwaarden vormen de grondslag van de gebruikersovereenkomst tussen waterdrop® en de gebruiker (zie m.b.t. de contractuele overeenkomst punt 5.2).

De hier gebruikte mannelijke vorm richt zich uitdrukkelijk ook op de vrouwelijke vorm. Omwille van de leesbaarheid wordt er afgezien van het gebruik van beide vormen, echter dient de gebruikte vorm geslachtsneutraal en waardenvrij te worden opgevat.

1. Onderwerp van de overeenkomst

waterdrop® exploiteert de waterdrop® Hydration App, via welke waterdrop® de gebruikers van de waterdrop® Hydration App verschillende diensten ter registratie en meting van hun individuele drinkgedrag aanbiedt (de "waterdrop®-diensten").

Gebruik van de waterdrop® Hydration App is uitsluitend op basis van deze gebruiksvoorwaarden toegestaan. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de grondslag voor de gebruikersovereenkomst, die tussen waterdrop® en de gebruiker tot stand komt (zie punt 5.2 m.b.t. het sluiten van de overeenkomst). Onderwerp van de gebruikersovereenkomst is het gebruik van de waterdrop® Hydration App als ook de daaronder aangeboden waterdrop®-diensten door de gebruikers.

Naast deze gebruiksvoorwaarden gelden tussen waterdrop® en de gebruiker extra juridische bepalingen: dit omvat in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens (zie https://www.waterdrop.nl/pages/privacy-cookie-beleid), de Algemene Voorwaarden (zie https://www.waterdrop.nl/pages/voorwaarden) bij gebruik van de door waterdrop® via de website https://www.waterdrop.nl als ook via unternehmen.waterdrop.com geëxploiteerde online shops (zie www.waterdrop.nl, "waterdrop® online shop"), alsmede hardware met betrekking tot bedienings- en veiligheidsvoorwaarden.

2. Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de waterdrop® Hydration App

Algemene voorwaarden

Voorwaarde voor het gebruik der waterdrop® Hydration-App is, dat de gebruiker
-      minstens 14 jaar oud is (of, indien de gebruiker de wettelijke minimumleeftijd voor het afsluiten van dergelijke overeenkomsten in het betreffende land nog niet bereikt heeft, de toestemming van de ouders voor het gebruik van de waterdrop® Hydration App aanwezig is); geheel handelingsbekwaam is; en
- geheel handelingsbekwaam is; en
- gebruiker is en de waterdrop® Hydration App resp. de waterdrop® diensten niet voor industriële of andere commerciële doeleinden gebruikt.

Voorwaarde voor registratie 

De binnen de waterdrop® Hydration-App te gebruiken diensten vereisen de registratie van de gebruiker onder vermelding van bepaalde minimale gegevens (zoals naam, leeftijd, geslacht, lievelingskleur). 

Voor het gebruik van speciale functies van de waterdrop® Hydration-App (bijv. het sparen van waterdrop®-Club punten) moet de gebruiker bovendien lid van de waterdrop® Club zijn (zie onder punt 5.3).


3. Gratis gebruik en online shop

Het gebruik van de waterdrop® Hydration App en de waterdrop® diensten is kosteloos, tenzij er uitdrukkelijk op kosten wordt geattendeerd.

De waterdrop® Hydration-App biedt bovendien de functie om direct naar de op de website www.waterdrop.nl resp. via unternehmen.waterdrop.com geëxploiteerde online shops ("waterdrop® online shop") te gaan resp. deze te gebruiken. Het gebruik van de waterdrop® online shop geschiedt op grondslag van de via www.waterdrop.nl te downloaden Algemene Voorwaarden, gebruiksvoorwaarden, alsmede bepalingen met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens.


4. Aanwijzingen m.b.t. de gezondheid

Bij alle gegevens, waarden en overige informatie, die binnen het gebruik van de waterdrop® Hydration App gemaakt resp. getoond worden, gaat het puur om aanbevelingen en onnauwkeurige gemiddelde waarden, die per concreet geval, afhankelijk van de persoon van de gebruiker en de concrete omstandigheden van de gebruiker, – ook sterk – kunnen afwijken.

Iedere gebruiker dient hierbij op eigen verantwoordelijkheid op de signalen van zijn lichaam, zijn individuele welbevinden en behoeften te letten, deze hebben binnen het kader van de waterdrop® Hydration App gegeven aanbevelingen altijd en onbeperkt voorrang.

De in het kader van het gebruik van de waterdrop® Hydration App getoonde aanbevelingen zijn gebaseerd op aanbevolen en referentiewaarden voor waterconsumptie, die door de European Food Safety Authority (EFSA) zijn gepubliceerd (zie EFSA, Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water d.d. 25.03.2010, te downloaden via https://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/1459). waterdrop® doet zijn best (maar garandeert dit niet) om de aanbevelingen voortdurend op de huidige stand van de wetenschap aan te passen.

Geen alternatief voor medisch advies/ voedings- of fitnessadvies: bij de in het in het kader van de waterdrop® Hydration App aangeboden diensten en ter beschikking gestelde informatie is er noch sprake van medisch of doktersadvies noch een voedings- of fitnessadvies noch vervangt deze de hiervoor genoemde.

Om twijfel te voorkomen wordt bij dezen gemeld, dat waterdrop® de gebruiker geen enkele toezegging of garantie ten aanzien van het bereiken van drink- of andere door de gebruiker nagestreefde doelen op basis van het gebruik van de waterdrop® Hydration App geeft.

waterdrop® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke (gezondheids- of lichamelijke) schade of achteruitgang, die op grond van of in samenhang met het gebruik van de waterdrop® Hydration App bij de gebruiker ontstaat.

5. Gebruiksproces 

Om de waterdrop® Hydration App te gebruiken, dient de gebruiker op het volgende te letten:

5.1 App-installatie en appgebruik

De gebruiker kan de waterdrop® Hydration App via door derden geëxploiteerde marktplaatsen (stores), zoals de Google Play Store (aanbieder: Google) of de App Store (aanbieder: Apple) downloaden en installeren. Wij maken erop attent dat de gebruiker zich dan eveneens dient te onderwerpen aan de Algemene Voorwaarden resp. richtlijnen van de betreffende aanbieder.

De waterdrop® Hydration App kan op mobiele telefoons (met Android en iOS besturingssysteem), tablets en andere mobiele apparaten worden geïnstalleerd en gebruikt. De waterdrop® Hydration App functioneert alleen correct met een systeemversie die up-to-date is. Idealiter is altijd de actuele systeemversie geïnstalleerd.

5.2 Instemming met de gebruiksvoorwaarden

Nadat de app is geïnstalleerd, moet de gebruiker instemmen met deze gebruiksvoorwaarden. Hierdoor komt de gebruikersovereenkomst tussen waterdrop® en de gebruiker tot stand.

5.3 Registratie

Voor het gebruik van de waterdrop® Hydration App dient de gebruiker zich eenmalig te registreren en hierbij bepaalde minimale informatie over zichzelf (bijv. naam, leeftijd, geslacht, lievelingskleur) aan te geven. De gebruiker kan vervolgens via de waterdrop® Hydration App te allen tijde opnieuw inloggen.

Optioneel kan een gebruiker bovendien met zijn waterdrop®-Club account inloggen om extra functies van de waterdrop® Hydration-App te gebruiken. Het waterdrop®-Club account is de e-mail/wachtwoord combinatie die de gebruiker ook op de waterdrop® website gebruikt.

Voor zover de gebruiker nog niet beschikt over een waterdrop®-Club account, kan hij zo'n account direct via de waterdrop® Hydration-App of via de website www.waterdrop.nl aanmaken.

 5.4 Tips voor optimaal gebruik van de app

Het gebruik van de waterdrop® Hydration App en de waterdrop® diensten geschiedt op eigen risico van de gebruiker. De gezondheidstips als genoemd onder punt 4 dienen te allen tijde te worden nageleefd.

Om een optimaal gebruik van de waterdrop® Hydration App en het behalen van zinvolle resultaten mogelijk te maken, dient de gebruiker waarheidsgetrouwe, precieze, actuele en volledige informatie over zichzelf en zijn drinkpatroon aan te geven. Gebaseerd op de door de gebruiker opgegeven informatie worden de aanbevelingen door de waterdrop® Hydration App gemaakt.

5.5 De-installatie van de waterdrop® Hydration App

Door het de-installeren van de waterdrop® Hydration App verliest de gebruiker onherroepelijk alle binnen de waterdrop® Hydration App opgeslagen resp. ingevoerde content. Door het de-installeren van de waterdrop® Hydration App wordt het waterdrop® account niet gewist.


6. Veiligheidsmaatregelen

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het tot de waterdrop® Hydration App resp. het waterdrop®-account behorende wachtwoord. 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die op zijn mobiele apparaat met betrekking tot de waterdrop® Hydration App plaatsvinden. waterdrop® doet zijn best (maar garandeert dit niet) om passende veiligheidsmaatregelen te nemen om gebruikers tegen onbevoegde toegang te beschermen.

De gebruiker dient waterdrop® onverwijld over iedere onbevoegd gebruik van het wachtwoord of iedere andere inbreuk op de veiligheidsmaatregelen te informeren. 


7. Verantwoordelijkheid voor door de gebruiker gegenereerde content 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle informatie, gegevens, teksten, software, berichten, posts, tags en andere content, die hij in het kader van het gebruik van de waterdrop® Hydration App toegankelijk maakt ("inhoud")

waterdrop® kan naar eigen inzicht inhoud op de waterdrop® Hydration App doorzoeken, controleren, verbergen, afwijzen of wissen of content wissen die inbreuk maakt op de gebruiksovereenkomst of anderszins aanstootgevend is. 

Onder geen enkel beding is waterdrop® op enigerlei wijze aansprakelijk voor content, inclusief, doch niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in resp. van inhoud, of voor verlies of schade, van welke aard dan ook, die door het gebruik van eventuele content die via de waterdrop® Hydration App wordt getoond, ontstaat.

De content is in geen geval onderhavig aan andere vertrouwensverplichtingen jegens waterdrop® dan die in de bepalingen met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens vermelde, en waterdrop® is niet aansprakelijk voor enigerlei gebruik of openbaarmaking van eventuele door de gebruiker toegankelijk gemaakte content.


8. Gebruiksrechten en beschermde content

De waterdrop® Hydration App is uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de gebruiker en niet voor industriële of commerciële doeleinden bedoeld.

De waterdrop® Hydration App, de software die in combinatie met de waterdrop® Hydration App gebruikt wordt, alsmede alle prestaties en inhoud van de waterdrop® Hydration App, inclusief het ontwerp van de app, alle teksten, afbeeldingen, computerprogramma's en overige toegankelijk gemaakte producties (samen de "beschermde content") zijn door copyright of door andere wetgeving met betrekking tot het intellectuele eigendom (intellectual property) beschermd. 

De vermenigvuldiging, verspreiding, terbeschikkingstelling, bewerking en iedere andere bestaande of toekomstige gebruiks- of exploitatiehandelingen van beschermde content zijn alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de gerechtigde toegestaan. De gebruiker verkrijgt op geen enkele wijze rechten op de beschermde content.

Voor zover tot het overeengekomen gebruik van de waterdrop® Hydration App, verleent waterdrop® de gebruiker het persoonlijk, herroepbare, niet overdraagbare, niet in sublicentie en niet-exclusieve recht om de waterdrop® Hydration App te gebruiken. Om misverstanden te voorkomen wordt hierbij nadrukkelijk vermeld dat de gebruiker met name niet gerechtigd is tot het verspreiden of openbaar toegankelijk maken van content van de waterdrop® Hydration App. Het recht tot gebruik vervalt met de beëindiging van de gebruiksovereenkomst (zie punt 11).
 

9. Aansprakelijkheid

Alle informatie die door waterdrop® in de waterdrop® Hydration App ter beschikking wordt gesteld wordt zorgvuldig uitgezocht en wordt als betrouwbaar beschouwd. Desondanks aanvaardt waterdrop® voor de juistheid, volledigheid en actualiteit (uitgezonderd bij opzet of grove nalatigheid) geen enkele aansprakelijkheid.

waterdrop® is (uitgezonderd bij opzet of grove nalatigheid) niet aansprakelijk voor schade (ook niet voor gevolgschade of gederfde winst) die door de of in samenhang met de door de waterdrop® Hydration App of de hierin geboden informatie resp. diensten ontstaat, evenmin voor storingen bij het onlinesysteem, inclusief een buitengewone gegevensoverdracht of voor de omstandigheid dat de toegang tijdelijk of permanent niet mogelijk is.


10. Aanvullingen en wijzigingen

waterdrop® reserves the right to vary, supplement and / or modify these Terms at any time. The User will be informed of this in good time and in a suitable form.


11. Looptijd 

De tussen de gebruiker en waterdrop® overeengekomen gebruiksvoorwaarden gelden – met inachtneming van punt 10 (aanvullingen en wijzigingen) – tot en met de beëindiging van de gebruiksovereenkomst.


12. Beëindiging overeenkomst, recht op blokkade en ontzegging van de dienst

12.1 Beëindiging van de gebruikersovereenkomst

De gebruiker heeft het recht, te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de gebruiksovereenkomst te beëindigen. Door het wissen resp. de de-activatie van de waterdrop® Hydration App van het mobiele apparaat (smartphone) wordt de gebruiksovereenkomst automatisch beëindigd. 

waterdrop® is eveneens gerechtigd, de gebruiksovereenkomst zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang door een schriftelijke mededeling aan de gebruiker te beëindigen.

12.2 Recht op blokkade, ontzegging van de dienst

Wanneer waterdrop® gerede gronden heeft om te vermoeden dat de gebruiker bij gebruik van de waterdrop® Hydration App of een andere door waterdrop® aangeboden dienst deze gebruiksvoorwaarden of andere voorwaarden die aan de prestatieovereenkomst ten grondslag liggen schendt, dan heeft waterdrop® het recht om de betreffende gebruiker en het bijbehorende waterdrop®-account onverwijld en zonder voorafgaande mededeling te blokkeren of te wissen en het huidige of toekomstige gebruik van door waterdrop® aangeboden diensten te weigeren. De gebruikersovereenkomst geldt hiervoor eveneens als beëindigd.

12.3 Wissen van gebruikersgegevens

Door het wissen van de waterdrop® Hydration App van het mobiele apparaat verliest de gebruiker onherroepelijk alle door hem ingestelde content en prestaties op de waterdrop® Hydration App.


13. Slotbepalingen

13.1 Salvatorische clausule 

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan laat dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling komt een geldige of uitvoerbare bepaling die economisch gezien de ongeldige of uitvoerbare bepaling het dichtste benadert.

13.2 Toepasbaar recht

Tussen de partijen is uitsluitend Oostenrijks recht onder uitsluiting van het UN-kooprecht van toepassing.

13.3 Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen die uit en in samenhang met deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien, is uitsluitend de zakelijk bevoegde rechtbank in Wenen Binnenstad bevoegd, voor zover niet dwingend anderszins is voorzien.

13.4 Opslagmogelijkheid en inzage van de contractuele tekst

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door de gebruiker via waterdrop.nl/terms-conditions-app.